Hoàng Việt Quốc - Chính trị vá các yếu tố bao hàm bên trong

Do nước Việt Nam thừa hưởng di sản văn hóa của khổng giáo
nên người Việt chúng ta thường nghĩ chính trị là gắn liền
với quyền lực và lợi ích vật chất. Chính vì lối suy nghĩ
này nên chúng ta hiểu sai rằng người làm chính trị chính là
người tham mê quyền lực và của cải vật chất. Chúng ta
thường hay cho rằng đấu tranh chính trị là vì quyền lợi cá
nhân Những nhà nho "không làm chính trị cáo quan về vườn"
thì được cho là trong sách, liêm khiết. Trong khi đó đấu tranh
và tham gia chính trị là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Tham gia
chính trị là để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng
xã hội và mang tính đấu tranh tập thể cho một lý tưởng.
Trong thế giới toàn cầu ngày nay những giá trị dân chủ, nhân
quyền, nhà nước pháp quyền…kinh tế thị trường là nền
tảng cho các quốc gia văn minh, tiến bộ. Nên khái niệm chính
trị cần phải được xét lại một cách toàn diệm cũng như
những yếu tố mà nó bao hàm như nhà nước, luật pháp, hiến
pháp, xã hội dân sự.

Chính trị là nền tảng của một quốc gia. Nói cách khác, nếu
như quốc gia là một ngôi nhà chung cho tất cả công dân sống
trên lãnh thổ quốc gia đó thì chính trị chính là nền móng
để xây dựng ngôi nhà chung đó. Muốn định nghĩa khái niệm
chính trị một cách đúng đắn, chúng ta cần phải xét lại
khái niệm quốc gia. Ngày xưa vào thời phong kiến trước các TK
17-18, các vương quốc đều được xem là của một vị vua và
Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Người dân sống trong
các vương quốc đều không có quyền tham gia chính trị hay bàn
luận kế sách với các quan đại thần và vua. Từ khi khái
niệm dân chủ ra đời, các vương quốc dần dần sụp đổ và
đưa đến sự ra đời của các quốc gia. Như vậy, một đất
nước được xem như là một quốc gia khi đất nước ấy bao
gồm những con người chia sẻ một di sản văn hóa lịch sử
chung, cùng gắn kết và có những đồng thuận và tương lai
chung và một nhà nước thể hiện những đồng thuận và chia
sẽ ấy và được sự chấp nhận của những con người đó.
Như vậy quốc gia không phải là của riêng một ai hết mà là
của tất cả công dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất
định. Chính trị là khế ước và là sự đồng thuận chung
của các công dân sinh sống trên một quốc gia về cách tổ
chức và sinh hoạt cho quốc gia đó. Một quốc gia muốn ổn
định và phát triển thì thế chế chính trị phải gắn liền
với quyền lợi của tất cả công dân, tạo điều kiện phát
triển ngang bằng cho tất cả mỗi người và phải bảo đảm
các quyền tự do căn bản cho mọi công dân. Và thể chế chính
trị này phải là thể chế dân chủ. Chí có dân chủ mới bảo
đảm quyền lợi của toàn quốc gia.
<img />
Ngày nay khái niệm dân chủ cũng đã được thống nhất. Dân
chủ là hình thể chính trị đối ngược với độc tài toàn
trị, nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, là người
người quyết định đường lối và chính sách của quốc gia
thông qua việc bầu lên người lãnh đạo quốc gia và có quyền
gây ảnh hưởng và giám sát sinh hoạt của nhà nước. Một
quốc gia được xem là dân chủ nếu đáp ứng được các
điều kiện sau: (1) các viên chức của nhà nước, những
người có trách nhiệm điều hành đất nước, phải được
bầu lên từ lá phiếu của nhân dân, (2) bầu cử phải tự do
và công bằng và việc sử dụng vũ lực hoặc lời đe dọa
để gian lận bầu cử tuyệt dối bị cấm, (3) Tất cả các
công dân đến độ tuổi trưởng thành đều có quyền đi bầu,
(4) Công dân đến độ tuổi trưởng thành có quyền ứng cử
vào các chức vụ của nhà nước , (5) công dân có quyền tự do
ngôn luận và không phải bị bắt bớ hay trả thù chủ vì nói
lên quan điểm của mình, (6) công dân có quyền được tự do
thông tin, thông tin của các báo đài không được phép kiểm
duyệt bởi chính phủ và phải được luật pháp bảo vệ, (7)
công dân có quyền tự do hội họp, lập hội đoàn, tổ chức
dân sự hoặc các đảng phái chính trị.

Quốc gia là của tất cả người dân và các viên chức của
nhà nước được bầu lên từ người dân nên nhiệm vụ của
nhà nước chính là phục vụ quốc gia, ngôi nhà chung của mọi
người. Nhà nước không được phép can thiệp sâu và cuộc
sống của người dân, nhất là sự can thiệp vào nền kinh tế
thị trường. Các nhiệm vụ chính của nhà nước được giới
hạn ở các hoạt động sau: bảo vệ các quyền tự do căn bản
của người dân, khuyến kích sự thành lập của các tổ chức
dân sự, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào đóng góp
chung của xã hội và để mọi người phát huy hết khả năng
để đóng góp vào lợi ích chung của xã hội, giải quyết mâu
thuẫn giữa các thành phần xã hội và hòa hoải giải những
mâu thuẫn đó. Nước Việt Nam vào thời phong kiến khi khái
niệm quốc gia chưa ra đời thì đất nước được xem là của
các vị vua. Bản thân nhà nước phụng sự cho lợi ích của
các vị vua và là một giai cấp khác biệt hoàn toàn với tầng
lới nhân dân. Nhà nước lúc đó không xuất phát từ lợi ích
của người dân mà có những đặc quyền đặc lợi riêng
biệt. Ngày nay khi khái niệm quốc gia và dân chủ đã hình
thành và trở thành những giá trị tiến bộ thì nhà nước
phải đứng dưới quốc gia, đứng dưới pháp luật và là một
công cụ để xây dưng dự án chung của quốc gia đó. Nhà
nước phải hoạt động vì lợi ích của người dân và phải
chịu sự kiểm soát từ phía mọi người.

Để quy định cụ thể về hoạt động của nhà nước và
của các viên chức chính phủ và các quyền của công dân, cần
phải có một văn bản khế ước, một hợp đồng quy định
những việc nhà nước đảm nhiệm, những giới hạn trong hoạt
động của nhà nước và các quyền lợi và nghĩa vụ của công
dân. Và hiến pháp chính là văn bản đảm nhận công việc này.
Hiến pháp của một quốc gia là một văn bản nhằm để hợp
thức hóa thể chế chính trị của quốc gia đó, bảo đảm các
quyền tự do căn bản của công dân, quy định trách nhiệm và
công việc của nhà nước ở cấp địa phương và trung ương
và những hạn chế trong hoạt động của nhà nước. Một hiến
pháp dân chủ không được phép áp đặt bất kỳ một chủ
thuyết nào lên cả nước, phải để nhà nước đứng dưới
quốc gia và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Ví dụ trong
hiến pháp Hoa Kỳ có 10 điều tu chính án đầu tiên được
soạn thảo bởi James Madison quy định các quyền cơ bản như
quyền tự do được sống, được mưu cầu hạnh phúc tự do
hội họp, tư do thông tin, tự do tín ngưỡng là các quyền bất
khả xâm phạm của công dân Hoa Kỳ và các nhà nước của các
tiêu bang hay liên bang không có quyền ban hành bất kỳ các đạo
luật nào đi ngược lại với các quyền cơ bản của người
dân. Ngoài ra, hiến pháp cần phải hợp pháp hóa các cơ chế
giám sát cụ thể trong nhà nước để không một tổ chức nào
có được quyền lực tuyệt đối. Trở lại ví dụ hiến pháp
Hoa Kỳ, ở các điều 1, điều 2 điều 3 quy định cụ thể
rất rõ quyền lập pháp là của quốc hội, hành pháp là của
tổng thống và chính phủ, và tư pháp thì của toà án. Như
vậy cả ba nhánh quyền lực đều không một nhánh nào có thể
thao túng quyền lực. Các nhánh luôn kiềm chế và đối trọng
lẫn nhau. Câu hỏi đặt ra là liệu hiến pháp có thật sự
cần thiết cho một đất nước dân chủ hay không? Câu trả
lời là không quá cần thiết. Khi một đất nước mà đã có
nền tảng là một thể chế dân chủ, tính tổ chức và đa
nguyên đã trở thảnh văn hóa của quốc gia đó thì hiến pháp
không còn cần thiết vì sinh hoạt dân chủ đã trở thành bản
năng của mọi người trong quốc gia đó. Ví dụ, vương quốc
Anh chưa có một bảng hiến pháp nào chính thức nhưng vẫn
được xem là một nước dân chủ vì sinh hoạt dân chủ và
thể chế đa nguyên đã nảy mầm và phát triển từ thế kỷ 17
và đã trở thành bản sắc của người Anh. Nhưng đối với
đất nước mà khái niệm dân chủ còn mới lạ như Việt Nam
thì một bảng hiến pháp dân chủ là rất cần thiết để
tránh sự mập mờ về các hoạt động của nhà nước và giúp
người dân hiểu rõ và nắm bắt được những quyền căn bản
của họ. Các đạo luật được ban hành đều phải hợp hiến
và không đi ngược lại các quyền căn bản của nhân dân.
<img />
Trong một đất nước, xã hội dân sự là thành tố thể hiện
mức độ tự do, dân chủ của đất nước đó. Vì đây chính
là minh chứng cho quyền tư do hội họp, tự do kết hợp của
công dân. Các tổ chức, hội đoàn dân là sự biểu hiện của
sự kết hợp của các công dân trong cộng đồng xã hội.
Quyền bầu cử là để là để chọn các viên chức nhà nước
có khả năng đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân
còn quyền tự do thành lập hội đoàn chính là để kiểm soát
và giám sát những viên chức này và nhà nước nói chung. Các
tổ chức hội đoàn này hoàn toàn độc lập với nhà nước và
nằm ở thế đối trọng với lại nhà nước. Mục địch của
các xã hội dân sự là kiểm soát hoạt động của nhà nước
và bảo đảm các phúc lợi xã hội đều được phân chia một
cách thích hợp cho tất cả các thành phần trong xã hội. Nói
cách khác, xã hội dân sự chính là quyền lực trực tiếp của
nhân dân và giúp kiềm chế và giảm thiểu quyền lực của nhà
nước. Thông qua các tổ chức và hội đoàn dân sự, người
dân sẽ được tiếp xúc với cách thức tổ chức và sinh hoạt
của một xã hội dân chủ. Từ đó sinh hoạt dân chủ sẽ trở
thanh nếp sống của mỗi cá nhân và được hình thành trong
cộng đồng. Xã hội dân sự chính là môi trường thuật lợi
để "hạt giống" dân chủ nảy mầm. Ví dụ nổi bật nhất
của sự thành công trong xã hội dân sự là sự kiện người
Mỹ gốc Phi xuống đường đòi bãi bỏ các đạo luật phân
biệt chủng tộc vào thập niên 60 của thể kỷ trước. Các
tổ chức dân sự nổi tiếng đã tham gia đấu tranh cho quyền
của người Mỹ gốc Phi là Congress of Racial Equality (CORE),
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Southern
Christian Leadership Conference (SCLC), Student Non-violent Coordinating
Committee (SNCC) và cùng nhiều các tổ chức dân sự khác. Kết
quả là các chương trình và đạo luật phân biệt chủng tộc
bị bãi bỏ. Như vậy xã hội dân sự là biểu hiện của
quyền tự do kết hợp, quyền tự do lập hội của công dân.
Xã hội dân sự thể hiện quyền lực và nguyện vọng của
người dân và đảm nhiệm chức năng kiểm soát quyền lực nhà
nước. Nhà nước phải có nhiệm vụ bảo vệ, tạo điều
kiện và khuyến khích các xã hội dân sự và không được
khống chế xã hội dân sự.

Điều kiện bắt buộc khác cho một quốc gia dân chủ là phải
tôn trọng mọi thành phần xã hội và mọi khuynh hướng chính
trị được xây dựng trên nền tảng là xã hội đa nguyên. Xã
hội đa nguyên là xã hội phải đặt chỗ đứng ngang nhau đối
với các thành phần xã hội, tôn giáo và khuynh hướng chính
trị, tôn trọng sự khác biệt của các địa phương, các cộng
đồng sác tộc, xã hội dân sự và phải kính trọng thành
phần thiểu số. Xã hội đa nguyên không chấp nhận các hình
thức chuyên chính, thâm chí là chuyên chính đa số. Nhà nước
trong chế độ chính trị dân chủ đa nguyên phải giải quyết
tranh chấp giữa các thành phần xã hội, trừng phạt những vi
phạm đối với xã hội đa nguyên. Để đạt được xã hội
đa nguyên, cần phải có cơ chế tản quyền. Các địa phương
phải được quyền bầu lên chính phủ thể hiện được
nguyện vọng và lợi ích của người dân ở địa phương đó.
Các chính phủ ở cấp địa phương được phép ban hành các
đạo luật nhưng các đạo luật này phải hợp hiến và không
mâu thuẫn với luật pháp quốc gia. Để đạt được xã hội
đa nguyên nhưng vẫn giữ được tính thống nhất chặt chẽ
của quốc gia thì cần phải chia sẽ quyền lực giữa nhà
nước trung ướng và chính phủ cấp địa phương. Ví dụ như
quốc phòng, tiền tệ thì sẽ cho chính phủ trung ương đảm
nhiệm. Còn các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,
giáo dục, y tế thì các cấp địa phương sẽ chịu trách
nhiệm mà không có sự chi phối từ trung ương. Như vậy với
cơ chế tản quyền mọi sắc tộc, tôn giáo, khuynh hướng chính
trị đều có chỗ đứng ngang nhau và đều được tôn trọng.
Như vậy quốc gia sẽ không phải là của một cá nhân, đảng
phái và thành phần nào cả. Quốc gia là của tất cả mọi
người, không phân biệt quan điểm chính trị, tín ngưỡng và
sắc tộc. Tất cả mọi cá nhân sinh sống trên một đất
nước đều chia sẻ một dự án và một tương lai chung.

Như vậy, ngày nay, khi khái niệm quốc gia, dân chủ đã trở
thành những giá trị văn minh, tiến bộ các thuật nghữ chính
trị cần phải được xét lại một cách gay gắt. Quốc gia là
của tất cả mọi người cùng chia sẽ một tương lai chung. Do
vậy, chính trị không còn là tranh giành quyền lực, không còn
là đấu đá nội bộ mà chính trị là nền tảng của một
quốc gia. Điều này dẫn đến viêc xét lại của các yếu tố
bao hàm trong chính trị là nhà nước, dân chủ, hiến pháp, xã
hội dân sự, dân chủ đa nguyên. Một đất nước dân chủ
phải đặt nhà nước dưới quốc gia và vai trò của nhà nước
là đảm bảo các quyền tự do của công dân, không được can
thiệp quá nhiều vào đời sống của người dân, khuyến kích
sự thành lập của xã hội dân sự cà tạo điều kiện cho
người dân phát huy khả năng đóng góp vào phúc lợi của xã
hội, tôn trọng mọi thành phần xã hội và khuynh hướng chính
trị. Đây chính là những giá trị mà các nước văn minh, tiến
bộ đã theo đuổi và những giá trị này sẽ là giá trị phổ
quát cho các quốc gia trên toàn thế giới.

Các nguồn tư liệu:
Dự Án Chính Trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Hành Trang Dân Chủ Đa Nguyên
Democracy and Democratization by Georg Soresen
Bảng hiến pháp Hoa Kỳ

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140705/chinh-tri-va-cac-yeu-to-bao-ham-ben-trong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét