Han Times - Sửa Hiến Pháp và trọng Ý Dân

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng chém gió: "Sửa đổi
Hiến Pháp là vấn đề trọng đại quốc gia để toàn dân tham
gia quyết định". Nhưng có bao nhiêu công dân quan tâm tới việc
sửa đổi Hiến Pháp? Bao nhiêu công dân quan tâm tới quyền
lợi và nghĩa vụ của mình trong Hiến Pháp sửa đổi.

<center><img
src="http://2.bp.blogspot.com/-vmkCD2vGxvk/UPAiOPay75I/AAAAAAAAC-o/GyAPHeIf7F8/s320/Di+san+Ho+Chi+Minh.jpg"
/></center>
<center><em>Di sản HCM (aka Ông Cụ)</em></center>
Đừng đổ thừa cho Dân trí thấp! Mà nếu dân trí thấp thì
lỗi là tại ai? Mấy chục năm qua đi rồi, cả nước Việt Nam
được đặt dưới chân lý rạng ngời của Đảng, vậy mà dân
trí vẫn thấp sao?

Hiến Pháp là cái đéo giề? Vắn tắt thế nài cho nó gọn:
Hiến Pháp là khế ước xã hội, trong đó công dân xã hội đó
(cuốc gia) cùng nhất trí về hệ thống chính trị, chính quyền
các quyền và nghĩa vụ của công dân. Hiến Pháp là của Quốc
gia đéo phải là của bất cứ một đảng phái nầu, Hiến Pháp
là của công dân đéo phải là của bất cứ một tư tưởng
chính trị nầu.

Xứ Lừa đang phát động phao trào: Tuyền dân tham gia sửa Hiến
Pháp, bản Sơ thảo Hiến Pháp sửa đổi 2013 (aka đồng chí X
năm thứ nhì) đã có. Chúng ta dững công dân của xứ Lừa có
thể đọc thấy giề trong đó?

Xem thêm: <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/103390/du-thao-sua-doi-hien-phap-lay-y-kien-nhan-dan.html">Toàn
văn Dự thảo Hiến Pháp sửa đổi 2013</a>, <a
href="http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11243">Hiến
Pháp 1992 sửa đổi bổ sung</a>.

<h2>Về "Lời nói đầu": nhẹ tính Dân tộc nặng tính
Đảng</h2>

Người ta có thể đề cập đến trong Hiến Pháp lịch sử một
quốc gia, hoặc hiện đại hơn nói ngai cái khế ước xã hội
hiện tại. Nhưng bản Sơ thảo Hiến Pháp sửa đổi 2013 không
như vậy.

Ngay sau vài dòng đầu tiên về Lịch sử nước Việt Nam, "Lời
nói đầu" chỉ còn là tràng giang đại hải những ngôn từ
ngợi ca Đảng. Những từ nài thứ lỗi anh nói thẳng mẹ luôn
nghe nhiều nhàm và đéo có tính thuyết phục.

Nhẹ về tính Quốc gia, nhẹ về tính Nhân Dân mà nặng về
tính Đảng, "Lời nói đầu" khiến người ta có cảm giác đới
là một bài tuyên huấn, giáo dục công dân về lòng yêu Bê
ngàn đời bất hủ hơn là giá trị thực sự của một bản
Hiến Pháp.

Hiến Pháp là khế ước xã hội, phản ảnh sự thống nhất
của cả một xã hội, ngay cả bản thân bạn Hùng Sinh Nguyễn
cũng nói: "<em>Sửa Hiến Pháp là vấn đề trọng đại quốc gia
để toàn dân tham gia quyết định</em>" nhưng "Lời nói đầu"
lại không đề cập đến điều này, không nghi nhận việc giám
sát xã hội đối với với Sửa đổi Hiến Pháp.

Công dân chả biết lấy căn cứ đéo nầu để có thể khẳng
định Hiến Pháp sau khi sửa đổi phản ảnh đúng tâm nguyện
của mềnh. Tức là quyền công dân trong "Lời nói đầu" của
Sơ thảo Hiến Pháp sửa đổi cũng nhẹ như lông hồng.

Thay vì bô lô ba la về những thứ củ tỷ như Đảng Quang Vinh
thì nhóm mần ra bản Sơ thảo hay Bê nên chính thức ghi nhận
quyền giám sát và quyền của công dân khi công nhận bản Hiến
Pháp sửa đổi 2013.

<h2>Bánh vẽ to tướng hay khẩu hiệu ngút trời?</h2>

Sẽ là dân chủ và văn minh hơn rất nhiều nếu như Bê dám
thẳng thắn ghi nhận: <em>Chúng tôi Đảng Cộng Sản Việt Nam,
Nhà nước và Chính Phủ Việt Nam long trọng công bố toàn văn
bản sửa đổi Hiến Pháp và Hiến Pháp này sẽ có hiệu lực
thực thi khi có ít nhất trên 50% (hoặc 2/3) số phiếu thuận
của công dân nước Việt Nam. </em>

Đèo mẹ, nhời đó là một ước mơ quá xa vời. Và vì đó là
một ước mơ nên đủ để ta thấy Bê hông thực tâm Dân Chủ
(hoặc tư tưởng dân chủ trong Bê hông đủ mạnh để vượt
lên lợi ích cá nhân của riêng mềnh).

Dân Chủ ư? Đó mới là cơn chém gió, bánh vẽ mà Bê đang ưu
ái dành lại cho công dân xứ Lừa.

Điều 4 được làm dài thêm một cách chả sâu sắc quái gì.
Nguyên văn nó thế nài nài: "<em>1. Đảng Cộng sản Việt Nam,
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.</em>

<em>2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân
dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của mình.</em>

<em>3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật</em>".

So với điều 4 (1992), nó như thế nài nài: "<em>Đảng cộng
sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,
đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin
và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước
và xã hội.</em>

<em>Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật</em>".

Khi Đảng chỉ là Đảng thì anh kệ mẹ, dưng ở đơi Đảng
đã tự nhận mềnh là công bộc của anh nên anh - với tư cách
ông chủ huyền tuyền hông quan tâm đến thành phần xuất thân
của đầy tớ. Cái anh quan tâm là việc mềnh giám sát, kỷ
luật, bãi chức tển ra sao.

"Nhân dân" đã được Đảng tình nguyện (tự ý) làm công bộc
(mặc dù nhân dân có muốn thuê công bộc đó hay không thì lại
là điều phải bàn cãi). Nhân dân lên hương bởi sâu bâu
nhiêu năm vô thưởng vô phạt nay bỗng dưng được quyền giám
sát sự "Lãnh đạo của Đảng"?

Chỉ có điều đéo thấy cơ chế pháp lý nầu để nhân dân
thực huyện quyền nài, hay Bê lờ tịt mẹ đi gồi? Điều nài
cũng giống như việc không cần có hợp đồng lao động, bỗng
đéo đâu một thằng trỏ tay bẩu: tâu là đầy tớ chiên đi
phục vụ mài, tao lãnh đạo cả cái nhà nài và he he anh (và chi
bộ) phải chấp nhận nếu hông muốn bị nó múc chết!!

Thay vì bô lô ba la về Đảng là cái giề thì Bê nên dành một
dung lượng đáng kể cho việc đề cập tới một hành lang pháp
lý để công dân thực thi quyền giám sát Đảng. Việc ra Luật
Đảng cũng là điều phải thực thi ngai lập tức nghiêm túc
nhất có thể.

Tiếp tục là quyền công dân. Một điều đáng ghi nhận ở
Hiến Pháp sửa đổi lần nài là đã lôi "Quyền và nghĩa vụ
của Công dân" từ Chương V lên ngai Chương II (sau Sự lãnh
đạo của Đảng). Thiệt là một tưởng thưởng tinh thần vĩ
đại cho những con Lừa.

Xứ Lừa tiếp tục khẳng định công dân có quyền tự do ngôn
luận, biểu tình, lập hội vươn vươn. Nhưng vướn đề vẫn
là nhưng: hành lang pháp lý để thực hiện cái quyền đó.
Quyền tự do ngôn luận ở Lừa xưa nai luôn ở tình trạng nửa
nạc, nửa mỡ; Quyền Biểu Tình Hiến Pháp ghi nhận nhưng Pháp
Luật đéo có...

Hệ quả tất yếu là Biểu tình thành mẹ nó phạm pháp.

Cho nên thai vì bô lô ba la, Hiến Pháp mới cần phải nghiêm
cấm mọi hành vi cản trở công dân thực thi các quyền của
mình theo đúng pháp luật, bao gồm cả quyền biểu tình, bày
tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa. Kèm theo đó là
phải soạn thảo Luật báo chí mới, luật về ngôn luận và
tự do thông tin, luật biểu tình.

Những điều đó mới làm nên giá trị cốt lõi của một bản
Hiến Pháp thực sự là của dân, do dân và vì dân. Long trọng
tuyên bộ, công nhận, bảo hộ những quyền, giá trị của Công
Dân đó mới là Dân Chủ còn ở đơi Bánh vẽ nhìn thì ngon ăn
vầu vỡ mẹ mồm.

<h2>Thiếu lộ trình?</h2>

Sửa Hiến Pháp biểu thị tầm nhìn cả trăm năm cho một dân
tộc, một quốc gia. Đồng nghĩa với đó là việc sửa đổi
thêm mới vào hệ thống pháp luật những bộ luật cần thiết
để bảo vệ quyền công dân, quyền con người; loại bỏ
những điều luật gây tổn thương tới các quyền này.

Nhưng chi bộ những con lừa nghễnh ngãng đáng yêu đã khi nầu
nghe Bê thở về điều nài chưa? Cá nhân anh chưa hề thấy!
Ngược lại, anh có cảm giác sửa Hiến Pháp lần nài chỉ là
con bài sau chiến dịch thảo phạt đồng chí X thất bại.

Chính vì vội vã và vá víu như vậy nên trong Sơ thảo Hiến
Pháp bộc lộ nhiều câu rất ngu ngơ, các giá trị nội hàm cho
một Hiến Pháp dân chủ, bảo vệ các quyền công dân là không
đủ. Bao nhiêu ông dân bà dân thực sự hiểu về Hiến Pháp?
Bao nhiêu người sẽ ý thức được các quyền tôn nghiêm chân
chính mà mềnh xứng đáng được hưởng, xứng đáng phải có?

Và bâu nhiêu người sẽ tham gia vầu công cuộc sửa Hiến Pháp
lần nài?

Bạn Hùng Nguyễn Sinh bảo: <em>Sửa Hiến Pháp trọng đại quốc
gia</em>. Trọng đại quốc gia mà chỉ dành có 3 tháng, trưng
cầu dân ý thì không biết đâu là đầu mối? Chỗ nào tiếp
nhận ý kiến công dân, để công dân tranh luận về từng
điều khoản trong Hiến Pháp cũng không có nốt?

Và cơ quan nào để công dân giám sát việc sửa đổi Hiến
Pháp theo đúng dân nguyện? Điều gì, giá trị pháp lý nào bảo
vệ công dân khi thực thi những điều này?

Trả lời bằng thực tế đi rồi hãy nói đó là "vấn đề
toàn dân tham gia quyết định".


<em><strong>Dân chủ ư? Vì dân ư? Không chẳng có tý Dân chủ
nào đâu, ngoài những cái bánh vẽ to tường. Không tư duy dân
chủ, không một sự chuẩn bị cho cả một hành trình lớn là
sửa đổi Hiến Pháp, xác định tầm nhìn cả trăm năm cho dân
tộc, Bê chỉ sửa Hiến Pháp nhằm điều chỉnh các mâu thuẫn
trong chính nội bộ của mềnh (tức là để các vị tiện chia
sẻ quyền lực một cách hợp lý) còn bánh vẽ được ném cho
người dân.</strong></em>

<img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/230728_588622847831133_1094400272_n.jpg"
width="600" height="388" alt="230728_588622847831133_1094400272_n.jpg" />
<center><em>Cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiện năm 1966 nhằm
soạn thảo một hiện pháp mới cho miền Nam, và chuẩn bị cho
cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau, 1967. Theo hiến pháp
mới, miền Nam có Quốc Hội lưỡng viên, và Tổng thống có
nhiệm kỳ 4 năm. Ảnh: <a
href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588622737831144.154916.114731331886956&type=1">Tạp
chí Life</a></em></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130115/han-times-sua-hien-phap-va-trong-y-dan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét