Lưu Hà Sĩ Tâm - Bàn về con đường đi đến mục tiêu dân giàu nước mạnh

<center><img
src="http://www.topscares.com/MD/The%20Road%20To%20Success%20Logo-Color.jpg"
width="400" /></center>

Chúng ta đang được khuyến khích góp ý cho soạn thảo Hiến
pháp mới, nên mọi người có thể bàn bạc từ những điều
giản đơn đến những điều lý luận cao sâu. Tôi xin được
góp bàn vài điều giản đơn, mà giới trẻ chúng tôi đã có
bàn đến, vào mỗi dịp trà dư tửu hậu và lai rai chia sẻ
mọi chuyện trên trời dưới biển.

Đã là người dân có nhiệt tâm với đất nước và gia đình,
ai cũng thấy thật là tốt đẹp nếu dân tộc Việt Nam cùng
nhau xây dựng được một quốc gia đạt tới mục tiêu: dân
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Cương lĩnh của Đảng CSVN cũng đã tuyên bố với toàn dân
mục tiêu này từ lâu. Nhiều người nghĩ, mục tiêu cao đẹp
như vậy chỉ có thể xuất phát từ tấm lòng và tư tưởng
của những người cộng sản Việt Nam. Điều chúng ta nghĩ,
liệu đã đúng như vậy hay chưa?

Chúng ta nhìn ra thế giới, xem rằng bè bạn năm châu đặt ra
mục tiêu cho phát triển đất nước của họ như thế nào.
Không khó để phát hiện ra rằng, thì ra là ở các nước, bất
cứ đảng nào muốn thắng cử để trở thành đảng cầm
quyền đều phải thuyết phục được dân chúng về mục tiêu
xây dựng xã hội mà đảng ấy đặt ra. Rõ ràng là dân chúng
chỉ có thể được thuyết phục khi mục tiêu của các đảng
ấy đều phải hướng đến: sự giàu có sung túc của toàn
dân, sự công bằng cho mọi người, sự văn minh và dân chủ cho
xã hội, và trên hết là sự cường thịnh của quốc gia. Các
đảng đều lựa chọn các cách diễn đạt khác nhau, để tuyên
bố với dân chúng mục tiêu xây dựng đất nước với các
nội dung cốt lõi cần phải có là: dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng - dân chủ - văn minh. Do vậy mục tiêu phát
triển của các nước đều có các nội dung cốt lõi là chung,
và chỉ khác nhau cách diễn đạt mà thôi. Ta có thể coi đó là
mục tiêu chung trong thế giới ngày nay. Tùy theo đặc điểm văn
hóa dân tộc riêng, các nước có thể bổ sung thêm một vài
nội dung khác nữa. Như vậy không phải chỉ có những người
cộng sản Việt Nam mới có thể đề ra được mục tiêu cao
đẹp nói trên.

Chúng ta cũng lại phát hiện rằng, các đảng cầm quyền tại
các nước bè bạn năm châu cũng còn phải thuyết phục được
dân chúng, bằng nhiều cách, khi họ trình bày cơ sở kinh tế -
xã hội - văn hóa, các giải pháp khả thi và tiến trình hợp
lý để thực hiện mục tiêu đề ra. Trong khi đó ở Việt Nam,
đó lại là những vấn đề còn chưa rõ ràng, nhiều khi gây ra
những tranh luận rất gay gắt trong xã hội và ngay cả trong
Đảng CSVN nữa. Và do đó về thực chất, tính khả thi để
hướng đến mục tiêu ở nước ta là chưa thuyết phục được
nhân dân, cho dù chúng ta hay nghe nói đến "đáp ứng được
nguyện vọng của nhân dân", "được nhân dân đồng tình
ủng hộ".

Điều quan trọng nữa là chúng ta còn tìm hiểu để xem rằng
bạn bè năm châu đã đi được đến đâu trên con đường của
họ nhằm đạt đến mục tiêu chung nói trên. Không chỉ tìm
hiểu qua mọi kênh thông tin, nhiều người trong chúng ta khi ra
nước ngoài, bên cạnh việc thưởng thức cái hay ở các vùng
đất ấy, đã chịu khó tự mình khảo sát trình độ kinh tế -
xã hội - văn hóa - chính trị mà họ đã đạt được. Thì ra
là mục tiêu chung nói trên từng đạt được ở trình độ
rất cao tại khá nhiều nước, chứ không phải chỉ là tại
các nước G7,…Vậy mà tại các nước này, đảng cầm quyền
và dân chúng vẫn tiếp tục xây dựng quốc gia nhằm đạt cho
được mục tiêu chung ở trình độ cao hơn nữa. Quanh ta, dễ
dàng kể ra tên nhiều nước đã đi được những quãng đường
khá dài phía trước Việt Nam, để xây dựng xã hội tốt đẹp
theo mục tiêu chung ấy. Đó là nỗi đau chung của toàn dân
tộc, trong đó có Đảng CSVN, và chúng ta đều muốn nỗi đau
ấy dịu dần theo thời gian, hơn nữa nhất thiết không được
để nỗi đau ấy trầm trọng thêm.

Nhưng vấn đề còn đau đáu là xây dựng xã hội theo mục tiêu
chung cao đẹp như trên có phải chỉ có một con đường hay
không. Thực tế nhìn ra bạn bè các nước nói trên cho thấy
không phải chỉ có một con đường duy nhất, nghĩa là có
nhiều con đường khác nhau ở các mức độ nhất định.

Vậy nếu như còn có các con đường khác nữa, thì vì sao Quốc
hội nước ta không để cho toàn dân bàn luận về các con
đường ấy, để chắt lọc lấy cái hay và tránh những cái
dở của mỗi con đường, để nhân dân có cơ hội lựa chọn?
Điều này tương tự như trong một gia đình, từ cha mẹ đến
con cháu cùng thảo luận, đưa ra nhiều cách thức khác nhau,
để lựa chọn cách thức phù hợp nhất cho phát triển gia
đình, để có một gia đình khá giả mà vẫn có gia đạo
khiến cả làng phải tôn trọng.

Bạn bè các nước không đặt một cái tên đặc biệt nào cho
một xã hội theo mục tiêu chung. Do đó họ mới có thể đặt
lên bàn nghị sự cho toàn dân nhiều con đường phát triển
đất nước, để cho dân chúng lựa chọn một trong số các con
đường tốt nhất vào mỗi giai đoạn cụ thể và có tính kế
thừa, để xây dựng xã hội tiến tới mục tiêu chung một
cách hiệu quả nhất. Và họ thật khôn ngoan khi tìm đến con
đường đi tốt cho họ, và đất nước họ đã tiến nhanh hơn.

Vậy thì vì sao người Việt Nam không khôn ngoan được như
vậy? Qua các câu chuyện bàn luận bạn bè, chúng tôi thường
đi đến lý do là vì những người cộng sản Việt Nam đã
đặt tên cho xã hội tốt đẹp đó là "Xã hội chủ nghĩa".
Và vì đặt tên cho xã hội như vậy, nên theo quan điểm chính
thống hiện nay, thì phải theo duy nhất một con đường để
xây dựng xã hội đó, đó là con đường "dựa trên cơ sở
nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin". Thực tế là nhân dân
ta, tùy theo nhận thức khác nhau của mỗi cá nhân mà, hoặc là
có tin cậy hoặc là phải chấp nhận, để cho Đảng CSVN định
hướng đi và dẫn dắt đất nước trong một thời kỳ dài đã
qua. Giá như con đường đó đã đúng trong mấy chục năm qua,
để dân tộc ta được dịu đi nỗi đau tụt hậu.

Nhưng có quá nhiều diễn biến trong thực tế 37 năm qua (kể
từ khi đất nước thống nhất) cho thấy con đường đi ấy là
không hợp lý nếu không muốn nói là con đường sai. Vì thế
chúng ta lại đặt câu hỏi, liệu có còn hy vọng rằng, sự
khôn ngoan chưa rời bỏ chúng ta, để cho phép toàn dân bàn
luận để định hướng lại đường đi hay không. Chúng ta còn
có hy vọng, vì những người cộng sản Việt Nam, vốn rất
khôn ngoan và tài năng trong lãnh đạo sự nghiệp giải phóng và
thống nhất đất nước, chẳng lẽ lại đánh mất sự khôn
ngoan trong lãnh đạo xây dựng xã hội với mục tiêu cao đẹp
chung.

Chỉ cần trên cở sở thiết tha mong muốn cho hạnh phúc ấm no
của toàn dân thôi, chúng ta cũng đã có thể đi đến đồng ý
với nhau rằng: chưa nên đặt tên trước cho xã hội tốt đẹp
mà chúng ta sẽ xây dựng, để có được phương án mở: sẽ
có các con đường khác nhau để đặt lên bàn nghị sự cho
toàn dân thảo luận và lựa chọn. Trong số các con đường
đó, con đường "dựa trên cơ sở nền tảng của Chủ nghĩa
Mác-Lê nin"cũng vẫn được tôn trọng như các con đường
khác trong việc thảo luận và lựa chọn. Chúng ta nhận thấy
rất rõ nguyện vọng của người dân muốn nói với những
người cộng sản Việt Nam, là trước mắt hãy để cho những
người ngoài đảng cùng tham gia vào việc lãnh đạo đất
nước, vì sự hòa hợp dân tộc cũng có nghĩa là hòa hợp
được sức mạnh của toàn dân.

Chỉ cần như thế, toàn dân sẽ có cơ hội thực sự (chứ
không phải chỉ có cơ hội một cách hình thức) để thảo
luận, góp ý kiến cho soạn thảo Hiến pháp mới. Và sau khi
toàn dân được tham gia vào cuộc "Trưng cầu dân ý", được
tổ chức thật sự khoa học và văn minh theo thông lệ quốc
tế, thì toàn dân sẽ có được Hiến pháp của mình, một
Hiến pháp tốt hơn và khả thi hơn theo hướng mở mà không bị
khép kín, cho phép xây dựng xã hội theo mục tiêu cao đẹp chung
đã đặt ra.

Nhân dân Việt Nam liệu có cơ hội như thế vào lúc này không,
hay lại tuột mất cơ hội đó. Rất mong có sự luận bàn rộng
rãi.

Thái Bình 13/1/2013

L.H.S.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130115/luu-ha-si-tam-ban-ve-con-duong-di-den-muc-tieu-dan-giau-nuoc-manh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét