Phạm Viết Đào - Hệ lụy điều luật 258 của Bộ luật hình sự (phần 4)

<a
href="http://www.danluan.org/tin-tuc/20141102/pham-viet-dao-he-luy-dieu-luat-258-cua-bo-luat-hinh-su"><strong>Phạm
Viết Đào - Hệ lụy điều luật 258 của Bộ luật hình sự
</strong></a>


<a
href="http://www.danluan.org/tin-tuc/20141108/pham-viet-dao-he-luy-cua-dieu-luat-258-phan-2-3"><strong>Phạm
Viết Đào - Hệ lụy điều luật 258 của Bộ luật hình sự
(phần 2 & 3) </strong></a>

<strong><center>Blogger Phạm Viết Đào sẽ khởi kiện Giám đốc
Bảo hiểm Hà Nội về quyết định 1454 cắt lương hưu trái
luật...</center></strong>

<center><a
href="http://2.bp.blogspot.com/-uod3_YsGPTs/VGAqiCk5qcI/AAAAAAAAAFw/YlSxNs9pgiI/s1600/DSC09613.JPG"
><img
src="http://2.bp.blogspot.com/-uod3_YsGPTs/VGAqiCk5qcI/AAAAAAAAAFw/YlSxNs9pgiI/s1600/DSC09613.JPG"
width="560" ></a></center>

<b>Ngày 16/9/2014, sau khi ra tù, tôi đã đến Bảo hiểm quận
Tây Hồ làm thủ tục truy lĩnh lương hưu bị Bảo hiểm Hà
Nội cắt từ tháng 7/2013.</b>

<b>Theo giấy hẹn, ngày 28/10/2014 tôi đã đến Bảo hiểm Tây
Hồ để nhận lại lương thì nhận được Quyết định số
1454 do Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội ký chỉ trả lương cho tôi
từ tháng 10/2014; khoản lương hưu của tôi từ tháng 7/2013
đến tháng 9/2014 đã bị cắt. </b>

<b>Nhận thấy, đây là một quyết định vi hiến, trái với
điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152/2006/NĐ-CP,
sáng ngày 10/11 tôi đã chính thức gửi đơn khiếu nại tới
Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội yêu cầu xem lại nội dung quyết
định 1454 và trả lời tôi bằng văn bản.</b>

<b>Theo quy định của Luật Khiếu nại, nếu Giám đốc Bảo
hiểm Hà Nội vẫn giữ nguyên nội dung Quyết định 1454, tôi
sẽ làm thủ tục khởi kiện ra toà Quyết định 1454 của Giám
đốc Bảo hiểm Hà Nội.</b>

<b>Dưới đây là nội dung Đơn khiếu nại mà tôi đã gửi
Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội.</b>


<center><a
href="http://4.bp.blogspot.com/-3VjYfjXWO8A/VGAvWWVGdjI/AAAAAAAAAGE/xodmMIr0NRk/s1600/DSC09385.JPG"
><img
src="http://4.bp.blogspot.com/-3VjYfjXWO8A/VGAvWWVGdjI/AAAAAAAAAGE/xodmMIr0NRk/s1600/DSC09385.JPG"
width="400" ></a></center>

<center>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</center>

<center><b><u>Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.</u></b>
</center><div class="rightalign">
<i>Hà Nội, ngày10/11/2014</i>
</div>
<center><b>ĐƠN KHIẾU NẠI</b>
</center>
<b>Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội</b>

Tôi là Phạm Viết Đào, Địa chỉ: Nhà..., Thuỵ Khuê, Tây
Hồ, Hà Nội; Số CMND:.., ĐT:... ; Tôi đang nhận lương hưu tại
Bảo hiểm Xã hội quận Tây Hồ, Hà Nội, có khiếu nại sau
đây.

Tôi bị án phạt tù theo phán quyết của Bản án phúc thẩm
Toà phúc thẩm tối cao tại Hà Nội số 305/HSPT, bản án có
hiệu lực từ ngày 9/6/2014; tôi đã chấp hành xong án phạt tù
từ ngày 13/9/2014…

Vừa qua, Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội đã ra quyết định
1454/BHXH-ĐC ngày 24/9/2014 chỉ trả lương hưu cho tôi từ tháng
10/2014, cắt toàn bộ lương hưu của tôi từ tháng 7/2013 cho
tới tháng 9/2014; theo tôi, việc Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội
ban hành quyết định 1454 là trái Hiến pháp 2013, trái Điều 62
của Luật bảo hiểm xã hội và trái Nghị định 152/NĐ-CP/2006.

<a name="more"></a><b>
</b> <b>Theo tôi hiểu:</b>

1/ Điều 20 và Điều 31 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam 2013 quy
định: công dân bị coi là có tội, bị tước quyền công dân
kể từ khi có quyết định của Toà án. Theo Bản án phúc thẩm
số 305/2004-HSPT có hiệu lực từ ngày 9/6/2014 thì tôi chính
thức bị tuyên án, tước quyền công dân từ ngày 9/6/2014;

<b>Điều này có nghĩa: </b>

-Khi tôi còn quyền công dân thì Bảo hiểm Hà Nội phải chịu
trách nhiệm chi trả bảo hiểm lương hưu cho tôi vì tôi đã
đóng bảo hiểm bắt buộc trước đó…

-Thời điểm 13/6/2013 là mốc để tính thời gian mà tôi đã
chấp hành án phạt; ngày 13/6/2013, ngày tôi bị Công an Hà Nội
bắt khẩn cấp, chưa có phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân
dân Tp Hà Nội không thể được coi là mốc xác định ngày tôi
bị tước quyền công dân vì: chỉ có Toà án mới có thẩm
quyền này theo Hiến định.

Bảo hiểm Hà Nội không thể căn cứ vào ngày Công an Hà Nội
bắt giữ tôi 13/6/2013 để cắt lương hưu mà phải căn cứ vào
ngày tuyên án của Toà phúc thẩm tối cao: cơ quan duy nhất có
quyền tước quyền công dân của công dân.

Nguyên tắc áp dụng luật pháp: Quyết định Toà án hiệu
lực ban hành ngày nào thì áp dụng các chế độ, chính sách
liên quan tới bản án từ ngày đó, không được phép hồi tố.

2/ Theo Nghị định 152/NĐ-CP/2006 quy định tại Điều 33, mục
2:" <b>Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp
hành xong hình phạt tù..."</b>

Căn cứ vào Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù số
423 do Trại giam Nam Hà cấp: tôi đã chấp hành xong án ngày
13/9/2014; tức từ ngày 13/9/2004 tôi được trả lại quyền công
dân; do đó mốc tính lương của tôi, Bảo hiểm xã hội Hà
Nội phải tiếp tục trả lương hưu cho tôi từ ngày 13/9/2014
là ngày tôi ra tù. Theo hiểu biết của tôi: tôi phải được
truy lĩnh lương hưu từ tháng 7-2013 tới 9/6/2014 và sau đó
được nhận tiếp từ 13/9/2014<b>; </b>

<center><a
href="http://3.bp.blogspot.com/-L65MZluLFxw/VGArUJqmz6I/AAAAAAAAAF4/cEEEFqEPE7s/s1600/Dao.jpg"
><img
src="http://3.bp.blogspot.com/-L65MZluLFxw/VGArUJqmz6I/AAAAAAAAAF4/cEEEFqEPE7s/s1600/Dao.jpg"
width="467" ></a></center>

<b>Tôi cho rằng: tôi chỉ có thể bị cắt lương hưu từ ngày
9/6/2014, ngày Bản án phúc thẩm 305/2004-HSPT có hiệu lực tới
13/9/2014, ngày tôi chấp hành xong án phạt tù; Đây mới là giai
đoạn tôi chính thức bị tước quyền công dân, trở thành tù
và phải chịu sự điều chỉnh của Điều 62 của Luật bảo
hiểm Xã hội và Nghị định 152/2006/NĐ-CP. </b>

<b>Trước 9/6/2014 khi toà chưa tuyên án, tôi còn quyền công
dân thì Bảo hiểm Hà Nội không được phép cắt lương hưu
của tôi vì thời gian đó tôi không phải là tù, chủ thể
thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 62 Luật bảo hiểm xã
hội và Nghị định 152; Trước ngày 9/6/2014, giai đoạn này các
cơ quan pháp luật gọi là tạm giam, chưa phải tù, tôi bị coi
là bị can, tại phiên toà 9/6/2014 tôi bị coi là bị cáo, ra toà
tôi vẫn chưa phải mặc quần áo tù mà vẫn mặc quần áo bình
thường; chỉ sau khi tuyên án tôi mới bị xếp vào diện tù;
Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152 không
điều chỉnh lương của những bị can, bị cáo trong thời gian
bị tạm giam, tạm giữ!</b>

Điều 62 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định:" <b>Người lao
động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp
sau đây:</b>

<b> Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án
treo;"</b>

Do tôi đã nhận lương hưu tới tháng 6/2013, vì vậy, tôi còn
phải được truy lĩnh lương hưu từ tháng 7/2013 tới 9/6/2014 là
ngày Toà phúc thẩm tuyên án, tước quyền công dân của tôi và
tôi bị cắt chế độ bảo hiểm theo quy định tại Điều 62
của Luật Bảo hiểm…
<b> Việc Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội ban hành Quyết định
1454 cắt lương hưu của tôi từ tháng 7/2013 tới tháng 6/2014 là
hành vi hồi tố trái Hiến pháp 2013, trái với Bộ Luật tố
tụng hình sự; Trái với Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội và
Nghị định 152.</b>

<b>Người khiếu nại:</b>

<strong>Phạm Viết Đào. </strong>

<em>Còn Tiếp</em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141125/pham-viet-dao-he-luy-dieu-luat-258-cua-bo-luat-hinh-su-phan-4),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét