Trần Ngân - Thủ tướng Dũng và nền kinh tế thị trường “định hướng quyết liệt”

<center><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/9199784e-cf11-4d5a-bfed.png"
width="600" height="485" alt="9199784e-cf11-4d5a-bfed.png" /></center>

Ngày 27/06/2006, Quốc hội bầu ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm
Thủ tướng. Trong cuộc trả lời trực tuyến đầu tiên của
một thủ tướng Việt Nam vào ngày 9/2/2007, ông dùng rất nhiều
từ "quyết liệt". Trong toàn bộ cuộc trả lời được ghi
tại đây <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Noi-dung-toan-bo-buoi-Doi-thoai-truc-tuyen-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung-voi-nhan-dan/201012/17769.vgp">
(Chính phủ, 9/2/2007)</a>, thủ tướng Dũng đã ít nhất 7 lần
dùng từ "quyết liệt" trong mọi lĩnh vực, từ điều hành
kinh tế, văn hóa xã hội tới chống ùn tắc giao thông, chống
tham nhũng...

Thực ra thủ tướng Dũng không phải vị lãnh đạo cao cấp
đầu tiên dùng từ "quyết liệt". Các vị tiền nhiệm của
ông như Võ Văn Kiệt hay Phan Văn Khải cũng có dùng từ này
nhưng với tần suất rất thấp, chỉ đôi khi mới nghe thấy.
Nhưng từ khi thủ tướng Dũng lên nắm quyền thì từ "quyết
liệt" được dùng rất nhiều ở Việt Nam. Có thể khẳng
định chắc chắn là do thủ tướng rất thích dùng từ này nên
đã tạo ra một trào lưu ăn theo nói leo của đám cấp dưới
đến nỗi theo tác giả bài này, có thể gọi thủ tướng là
"<i>Dũng quyết liệt</i>" và nền kinh tế Việt Nam trong
những năm gần đây là <i>"Nền kinh tế thị trường theo
định hướng quyết liệt"</i>.

Trong từ điển tiếng Việt, "quyết liệt" được định
nghĩa là "kiên quyết" và "mãnh liệt". Điều này cho
thấy những người hay dùng từ "quyết liệt" là những
người có "quyết tâm" cao, rất nhiệt huyết trong công
việc, cống hiến hết mình, liên tục làm việc với cường
độ cao để đạt được kết quả cao nhất trong công việc.
Trong một nền hành chính còn trì trệ như ở Việt Nam thì nếu
có những người thật sự "quyết liệt" như vậy thì quá
là đáng quý quá. Vậy ở đây chúng ta thử điểm lại những
lĩnh vực mà thủ tướng Dũng đã chỉ đạo "quyết liệt"
xem hiệu quả của những chỉ đạo này tới đâu.

<b>1. Quyết liệt tăng trưởng kinh tế</b>

Thủ tướng Dũng là người thích tăng trưởng cao nên tất
nhiên đây là lĩnh vực được thủ tướng ưu tiên "quyết
liệt". Ngay khi mới nhận chức, vào cuối năm 2006, khi họp
Chính phủ:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung chỉ đạo <b>quyết
liệt</b>, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2006 </i> <a
href="http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Tap-trung-chi-dao-quyet-liet-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-KTXH-nam-2006/200612/10548.vgp">
(Chính phủ, 1/12/2006) </a>&nbsp;

Trong kỳ họp Chính phủ tháng 10/2007, dù lạm phát đã tăng
cao ở mức nguy hiểm nhưng thủ tướng vẫn chỉ thị:

<i>… để đạt mục tiêu tăng GDP 8,5% trong năm 2007, đòi hỏi
các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện
<b>quyết liệt</b>, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo mạnh
mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra từ đầu
năm đến nay</i>. <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Phan-dau-quyet-liet-de-dat-muc-tieu-tang-truong-GDP-85nam/200710/12172.vgp">
(Chính phủ, 6/10/2007)</a>

Vào tháng 12/2007, lạm phát đã tăng hơn 12% nhưng khi họp bàn
về kế hoạch cho năm 2008, thủ tướng Dũng vẫn chỉ đạo
trước cho năm mới:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Điều hành <b>quyết liệt</b>
ngay từ đầu năm 2008 để đạt tăng trưởng GDP 9% và chỉ số
tăng giá cả thấp hơn tốc độ tăng GDP </i>(Chính phủ,
24/12/2007)

Sang năm 2009, khi bàn kế hoạch cho năm 2010:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết&nbsp;tăng trưởng GDP
năm 2009 ước tính ở mức 5,2%, thấp nhất trong 10 năm gần
đây. Trong năm 2010 Chính phủ sẽ thực hiện <b> quyết liệt</b>
6 biện pháp để đạt tăng trưởng GDP 6,5%, thu nhập bình quân
đầu người 1.200 USD</i>. <a
href="http://www.tienphong.vn/xa-hoi/175090/Tang-truong-GDP&nbsp;thap-nhat-trong-10-nam-gan-day.html">
(Tiền phong, 20/10/2009)</a>

Sang tới năm 2013, thủ tướng vẫn tiếp tục "quyết
liệt":

<i>Trong phiên họp thường kỳ tháng&nbsp;2 của Chính phủ,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa
phương cần tiếp tục triển khai thực hiện <b>quyết liệt</b>,
hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số
01/NQ-CP và 02/NQ-CP</i>…(Chính phủ, 28/2/2013)

Không rõ hiệu quả của sự "quyết liệt" trong điều hành
và chỉ đạo của thủ tướng Dũng tới đâu mà từ khi thủ
tướng lên cầm quyền, tốc độ tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam có xu hướng thấp hơn hẳn giai đoạn trước đó (và
có rất nhiều khả năng là sẽ còn tiếp tục thấp trong thời
gian tới):

<b>Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam, 2002-2012 (Đơn
vị: %)</b>

<table> <tbody><tr> <td > 2002
</td> <td > 2003
</td> <td > 2004
</td> <td > 2005
</td> <td > 2006
</td> <td > 2007
</td> <td > 2008
</td> <td > 2009
</td> <td > 2010
</td> <td > 2011
</td> <td > 2012
</td> </tr> <tr> <td > 7,08
</td> <td > 7,34
</td> <td > 7,79
</td> <td > 8,44
</td> <td > 8,17
</td> <td > 8,5
</td> <td > 6,23
</td> <td > 5,32
</td> <td > 6,78
</td> <td > 5,89
</td> <td > 5,03
</td> </tr> </tbody></table>
<i> Nguồn:</i> Tổng cục Thống kê

<b>2. Quyết liệt chống lạm phát </b>

Do hậu quả của chính sách mở rộng đầu tư để đẩy nhanh
tốc độ tăng trưởng kinh tế mà sau khi thủ tướng Dũng lên
nắm quyền, lạm phát bắt đầu có xu hướng tăng cao. Ngay từ
năm 2007, thủ tướng Dũng đã tỏ ra "quyết liệt" với lạm
phát. Trong cuộc họp ngày 12/8/2007 với các Bộ, ngành:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: <b>Quyết liệt</b> kiềm chế
tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP. </i> <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Quyet-liet-kiem-che-toc-do-tang-gia-thap-hon-toc-do-tang-truong-GDP/20078/12197.vgp">
(Chính phủ, 12/8/2007) </a>

Sang năm 2008, đợi mãi lạm phát chưa xuống, thủ tướng lại
tiếp tục "quyết liệt" nhiều lần nữa, ví dụ:

<i>Thủ tướng vừa chỉ đạo các bộ, ngành <b>quyết
liệt</b> kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
những tháng cuối năm...</i>(Vneconomy, 26/6/2008)

Sau đó, do lạm phát là vấn đề nóng nên thủ tướng liên
tục chỉ đạo "quyết liệt" về vấn đề này, chẳng
hạn<strong>:</strong>

<strong><i>Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2010,
Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tập trung
thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, giá
cả. </i></strong> (Infotv, 3/12/2010)

Các năm sau cũng thế:

<i>"Các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện
nghiêm túc, <b>quyết liệt</b>, kiên trì, đồng bộ các giải
pháp và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về bình
ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh
tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội"</i>. <a
href="http://www.petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/quyet-liet-kiem-che-lam-phat-dam-bao-an-sinh-xa-hoi.html">
(Petrotimes, 5/5/2011)</a>

Họp với các địa phương ngày 25/12/2012 về kế hoạch cho
năm 2013, thủ tướng cũng căn dặn:

&nbsp;<i>Các địa phương cố gắng, <b>quyết liệt</b> kiểm
soát ngay trong tháng một tới. Quy luật hàng năm cho thấy CPI
quý một chiếm tỷ lệ lớn trong lạm phát cả năm</i>. <a
href="http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/thu-tuong-lam-phat-nam-sau-phai-thap-hon-nam-nay/">
(Vnexpress, 26/12/2013)</a>

Chỉ tiếc là tốc độ tăng trưởng GDP càng được thủ
tướng "quyết liệt" chỉ đạo thì càng giảm trong khi lạm
phát được chỉ đạo "quyết liệt" thì lại ngày càng
tăng.

<b>Tỉ lệ lạm phát của Việt Nam, 2002-2012 (Đơn vị: %)</b>

<table > <tbody><tr> <td > 2002
</td> <td > 2003
</td> <td > 2004
</td> <td > 2005
</td> <td > 2006
</td> <td > 2007
</td> <td > 2008
</td> <td > 2009
</td> <td > 2010
</td> <td > 2011
</td> <td > 2012
</td> </tr> <tr> <td > 4
</td> <td > 3
</td> <td > 9,5
</td> <td > 8,4
</td> <td > 6,6
</td> <td > 12,63
</td> <td > 19,9
</td> <td > 6,88
</td> <td > 11,75
</td> <td > 18,58
</td> <td > 6,81
</td> </tr> </tbody></table>
<i> Nguồn:</i> Tổng cục Thống kê

<b>3. Quyết liệt với DNNN</b>

Có thể nói thủ tướng Dũng là một tín đồ rất sùng bái
DNNN tới mức mê tín. Tháng 2/2011, sau khi Vinashin sụp đổ, thủ
tướng vẫn nói:

<i>"Nếu trong khủng hoảng vừa qua, với những nguy cơ về
tăng trưởng âm, về an sinh xã hội, ổn định các chỉ tiêu
vĩ mô, <b>nếu không có các doanh nghiệp nhà nước, chắc chắn
chúng ta không đạt được những thành quả như hôm nay</b>",
Thủ tướng khẳng định</i>.<i> </i> <a
href="http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ke-hoach-sat-sao-giai-phap-quyet-liet-nham-muc-tieu-tang-truong-15/20112/64126.vgp">
(Chính phủ, 15/2/2011) </a>

<em > Mười tháng sau đó, thủ tướng lại nhấn mạnh:</em>

<em>"Đánh giá hiệu quả của DNNN phải công bằng, không
thể nói DNNN là "ăn hại". Những kết quả mà DNNN đã đóng
góp là không thể phủ nhận. <b>Nếu không có DNNN thì Nhà
nước không thể điều tiết, ổn định vĩ mô</b>"</em> <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/51894/thu-tuong--vu-vinashin--toi-khong-ra-quyet-dinh-nao-sai.html">
(Vietnamnet, 8/12/2011)</a><em> </em>

Đặc biệt, thủ tướng Dũng có niềm si mê cuồng nhiệt với
các tập đoàn lớn, đa ngành. Nhà báo Huy Đức cho biết:

<i>Trước Đại hội Đảng lần thứ X, ông Nguyễn Tấn Dũng
được giao làm Tổ trưởng biên tập báo cáo kinh tế của Ban
chấp hành Trung ương trước Đại hội. Ông đòi ghi vào báo
cáo chủ trương cho doanh nghiệp nhà nước được kinh doanh đa
ngành. Các thành viên trong tổ phản đối vì điều này ngược
với quan điểm phát triển doanh nghiệp nhà nước xác lập từ
thời thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thay vì tiếp thu, ông Nguyễn
Tấn Dũng đã viết ra giấy, buộc các thành viên trong tổ phải
ghi vào Báo cáo kinh tế nguyên văn: "Thúc đẩy việc hình
thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước
mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số
ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà
nước giữ vai trò chi phối".</i> <a
href="http://www.facebook.com/notes/osin-huyduc/bẫy-việt-vị-của-thủ-tướng/454406024582631">
(FB của Huy Đức)</a>

Năm 2008, khi họp mặt với các tập đoàn con cưng, thủ
tướng phê bình:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra một
số yếu kém, hạn chế của Tập đoàn, Tổng công ty Nhà
nước, đó là quy mô của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà
nước còn nhỏ, <b>thể hiện ở việc không có Tập đoàn nào
được xếp vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế
giới</b>"</i> <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Nang-cao-suc-canh-tranh-cua-Tap-doan-Tong-cong-ty-Nha-nuoc-xung-dang-voi-vai-tro-nong-cot-cua-nen-kinh-te/20082/9787.vgp">
(Chính phủ, 22/2/2008)</a>.

Để nhanh chóng làm cho các tập đoàn này "được xếp vào
danh sách 500 của thế giới", thủ tướng đã chỉ đạo:

<i>Các Tập đoàn, DNNN cần tập trung đầu tư <b>quyết
liệt</b> vào sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn hơn nữa vào
tăng trưởng kinh tế đất nước, đồng thời góp phần giảm
lạm phát… Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để
các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước triển khai các công
trình, dự án trọng điểm của Nhà nước có hiệu quả cao,
đúng tiến độ.</i> <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Nang-cao-suc-canh-tranh-cua-Tap-doan-Tong-cong-ty-Nha-nuoc-xung-dang-voi-vai-tro-nong-cot-cua-nen-kinh-te/20082/9787.vgp">
(Chính phủ, 22/2/2008)</a>

Năm 2011, thủ tướng lại "quyết liệt" giao chỉ tiêu cho
các tập đoàn là phải tăng trưởng được 15% bất chấp lạm
phát đang tăng vùn vụt.

<i>Năm 2011, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho toàn khối: Xây
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư để đạt mức
tăng trưởng bình quân 15%. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu
cầu các Tập đoàn, Tổng công ty đi đầu trong việc xây dựng
các kế hoạch và&nbsp;triển khai một cách sát sao, đồng thời
<b> quyết liệt</b>, nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy
mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh </i> <a
href="http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ke-hoach-sat-sao-giai-phap-quyet-liet-nham-muc-tieu-tang-truong-15/20112/64126.vgp">
(Chính phủ, 15/2/2011) </a><i>&nbsp;</i>

Kết quả sau khi nhận được chỉ đạo là phải đầu tư
"quyết liệt" để tăng trưởng nhanh, tình hình các DNNN ngày
càng bết bát, lỗ lã, nợ nần tăng cao khủng khiếp. Tính tới
cuối năm 2012 thì tổng nợ phải trả của các DNNN là hơn 1,33
triệu tỷ đồng hay hơn 60 tỷ USD.

Sang tới đầu năm 2013, lại tiếp tục có chỉ đạo:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng&nbsp;yêu cầu, trong năm 2013,
thực hiện <b>quyết liệt</b> việc&nbsp;tái cơ cấu doanh nghiệp
nhà nước theo Đề án đã được phê duyệt, trọng tâm là
tập đoàn kinh tế và tổng công ty;… </i> <a
href="http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-yeu-cau-quyet-liet-tai-co-cau-DNNN/20131/159490.vgp">
(Chính phủ, 16/1/2013) </a>

<b>4. Và "quyết liệt" trong một số lĩnh vực khác</b>

Thủ tướng Dũng còn quyết liệt trong rất nhiều lĩnh vực
khác nhau, từ chống tham nhũng, xóa đói giảm nghèo, giảm nhập
siêu, giảm lãi suất, giảm tiêu chảy… cái gì thủ tướng
cũng quyết liệt hết. Dưới đây là một vài ví dụ:

<i>Quyết liệt chống tham nhũng:</i>

Thủ tướng đã "quyết liệt" chống tham nhũng từ lúc
mới nhậm chức:

<i>Ngày&nbsp;27/7, tại Hà Nội, BCĐ Trung ương về phòng, chống
tham nhũng đã tiến hành phiên họp lần thứ 4. Tại phiên họp,
Thủ tướng chỉ đạo : công tác phòng, chống tham nhũng phải
được tiếp tục làm <b>quyết liệt</b> từ Trung ương đến
địa phương</i>. <a
href="http://www.tienphong.vn/xa-hoi/91077/Chong-tham-nhung-phai&nbsp;tiep-tuc-lam-quyet-liet-.html">
(Tiền phong, 27/7/2007)</a>

<strong>Nhưng tham nhũng mãi không giảm nên thủ tướng là
Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW càng quyết liệt
hơn:</strong>

<strong><i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu đặt
ra là phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết
liệt, hiệu quả các nội dung phòng, chống tham nhũng theo tinh
thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
</i></strong>(Hà Nội mới, 25/4/2012)

Quyết liệt xóa đói giảm nghèo<i>:</i>

<i> Thủ tướng đề nghị Bộ và ngành LĐ-TB&amp;XH …tập trung
làm <b> quyết liệt</b> hơn nữa công tác giảm nghèo, đặc
biệt giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc…</i> <a
href="http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&amp;zoneparent=0&amp;zone=1&amp;ID=8929">
(Người cao tuổi, 8/1/2013)</a>

Quyết liệt giảm lãi suất:

<i>Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đang <b>quyết liệt</b>
chỉ đạo các biện pháp điều hành hạ lãi suất, tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào xử lý
nợ xấu và hàng tổn kho</i>. <a
href="http://dddn.com.vn/20130126101033599cat193/thu-tuong-dang-quyet-liet-chi-dao-dieu-hanh-ha-lai-suat.htm">
(Diễn đàn doanh nghiệp, 26/1/2013)</a>

Quyết liệt ngăn chặn phá rừng:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây
Nguyên, các bộ, ngành và các tỉnh Tây Nguyên <b>quyết liệt</b>
tập trung ngăn chặn nạn phá rừng </i> <a
href="http://vov.vn/Chinh-tri/Thu-tuong-chi-dao-quyet-liet-bao-ve-rung-o-Tay-Nguyen/217473.vov">
(VOV, 17/1/2012)</a>

Quyết liệt xử lý nợ xấu:

<i>Thủ tướng yêu cầu… Ngân hàng Nhà nước <b>quyết
liệt</b> hơn nữa trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý
nợ xấu thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu
lại nợ… </i> <a
href="http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-/journal_content/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-quyet-liet-hon-trong-xu-ly-no-xau">
(Người đồng hành, 28/2/2013) </a>&nbsp;

Quyết liệt tái cơ cấu ngân hàng

<i>Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu
NHNN chỉ đạo thực hiện <b>quyết liệt</b>, toàn diện việc
tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn
2011-2015. </i> <a
href="http://phapluattp.vn/20111218122530799p0c1014/thuc-hien-quyet-liet-tai-co-cau-he-thong-ngan-hang.htm">
(Pháp luật TP.HCM, 18/12/2011)</a>

Quyết liệt đưa tiền về doanh nghiệp:

<i>Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các
cơ quan khác chỉ đạo <b>quyết liệt</b> làm sao để dòng tiền
ra được và tới các doanh nghiệp</i>. <a
href="http://vtc.vn/1-368519/kinh-te/chinh-phu-quyet-liet-dua-tien-ve-doanh-nghiep.htm">
(VTC, 28/2/2013)</a>

Quyết liệt giảm nhập siêu:

<i>Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành <b>quyết liệt</b>
trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu</i>. <a
href="http://www.sggp.org.vn/kinhte/2011/3/252993/"> (Sài Gòn giải
phóng, 16/3/2011)</a>

Quyết liệt thực hiện bảo hiểm y tế:

<i> Thủ tướng yêu cầu… ngành Y tế cần <b>quyết liệt</b>
thực hiện BHYT toàn dân… </i> <a
href="http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=nws&amp;su=d&amp;cid=399&amp;id=6898">
(Bảo hiểm xã hội, 20/2/2013)</a>

Quyết liệt chống tiêu chảy:

<i>Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần
triển khai nghiêm các nội dung phòng, chống dịch tiêu chảy
cấp nguy hiểm với tinh thần <b>quyết liệt</b> ở mức cao
nhất;</i><a
href="http://suckhoedoisong.vn/4632p0c61/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-quyet-liet-dap-tat-dich-tieu-chay-cap-trong-thoi-gian-som-nhat.htm">(Sức
khỏe đời sống, 2/11/2007)</a>

Quyết liệt giảm tai nạn giao thông:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ủy ban an toàn giao
thông quốc gia, các Bộ Giao thông vận tải, Công an và các cấp
chính quyền tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, <b> quyết liệt</b>
hơn nữa các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông
</i> <a
href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/439749/Thu-tuong-yeu-cau&nbsp;day-lui-tai-nan-giao-thong-quyet-liet-hon.html">
(Tuổi trẻ, 26/5/2011)</a>

Quyết liệt giảm quá tải bệnh viện:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thực hiện
<b>quyết liệt</b> các giải pháp để giảm quá tải bệnh
viện, "xóa" tình trạng người bệnh phải nằm ghép và đề
án phải hoàn thành trước 30/6</i>. <a
href="http://dantri.com.vn/suc-khoe/thu-tuong-dinh-han-chot-giam-qua-tai-benh-vien-570546.htm">
(Dân trí, 1/3/2012)</a>

Quyết liệt trong công tác ngoại giao:

<i>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2012, ngành Ngoại
giao phải tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình để tham
mưu, kiến nghị, đề xuất cho Đảng, Nhà nước khai thác có
hiệu quả tiềm năng, lợi thế,&nbsp;đồng thời&nbsp;ngành cần
tận dụng tối đa các cơ hội,&nbsp;vượt qua khó khăn, thách
thức, nỗ lực, <b> quyết liệt</b>&nbsp;hoàn thành thắng lợi
các nhiệm vụ được giao. </i> <a
href="http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Nganh-Ngoai-giao-can-no-luc-quyet-liet-hoan-thanh-thang-loi-cac-nhiem-vu-duoc-giao/201112/15349.vgp">
(Chính phủ, 14/12/2011)</a>

<b>5. Kết luận</b>

Trên đây chỉ là một số dẫn chứng tiêu biểu vì tác giả
không muốn làm độc giả quá hoa mắt vì những chỉ dụ
"quyết liệt" đã được thủ tướng ban hành. Tóm lại, có
thể thấy rằng thủ tướng Dũng đã "quyết liệt" trong
rất nhiều lĩnh vực nhưng bất hạnh thay cho thủ tướng và
người dân Việt Nam là hầu như lĩnh vực nào mà được thủ
tướng "quyết liệt" điều hành và chỉ đạo thì lĩnh vực
đó chỉ có càng ngày càng tệ đi. Quyết liệt thúc đẩy tăng
trưởng thì tăng trưởng ngày càng đi xuống. Quyết liệt kiềm
chế lạm phát thì lạm phát ngày càng tăng lên đến mức cao
thứ nhì thế giới trong năm 2011. Quyết liệt kiềm chế tham
nhũng thì tham nhũng và đi kèm với nó nạn chạy chỗ, chạy
chức, chạy quyền ngày càng lan rộng và ăn sâu vào nền kinh
tế, vào thể chế, vào toàn bộ xã hội. Quyết liệt điều
hành đám con cưng tập đoàn thì đám con cưng ngày càng ăn tàn
phá hại, nợ đầm nợ đìa…

Có thể có người cho là từ "quyết liệt" với thủ
tướng Dũng đã trở thành "sáo ngữ", nói quen miệng nên
đụng đâu nói đó. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như
vậy. Việc thủ tướng Dũng liên tục dùng từ này thể hiện
rõ <i>tư duy</i> của ông về cách điều hành nền kinh tế nói
riêng và điều hành nhà nước nói chung. Thủ tướng cho rằng
có thể dùng ý muốn, ý chí chủ quan của mình để can thiệp
vào sự vận hành khách quan của nền kinh tế và bắt nền kinh
tế đi theo ý muốn chủ quan của mình. Điều này là hết sức
nguy hiểm. Khi một quốc gia chấp nhận nền kinh tế thị
trường tức là cũng phải chấp nhận rằng, về cơ bản thị
trường <i>thông minh</i> hơn trí khôn chủ quan của con người.
Kinh nghiệm phát triển hàng trăm năm qua cho thấy, dù có nhiều
khiếm khuyết thì thị trường vẫn là cơ chế kinh tế tốt
nhất để tạo ra của cải và sự phồn vinh cho xã hội. Một
nhà nước khôn ngoan là nhà nước xây dựng một cơ chế thị
trường minh bạch, dựa trên cơ chế cạnh tranh để cho các
chủ thể trong nền kinh tế tự vận hành và nhà nước chỉ là
người tham gia <i> chỉnh sửa</i> những khuyết tật của thị
trường như hiện tượng ngoại ứng, độc quyền hay thiếu
hụt hàng hóa công. Nếu cứ cố gắng dùng các công cụ hành
chính can thiệp mạnh và hướng các nguồn lực khan hiếm của
nền kinh tế đi theo ý muốn chủ quan của mình thì gần như
không tránh khỏi thất bại cay đắng.

Thực tiễn nền kinh tế Việt Nam trong vài năm qua đã cho
thấy điều đó rất rõ. Chính vì thủ tướng Dũng đã muốn
các tập đoàn con cưng của mình nhanh chóng "sánh vai" với
các tập đoàn lớn trên thế giới nên đã "quyết liệt"
dồn quá nhiều nguồn lực khan hiếm cho những cái cối xay
tiền như Vinashin, Vinalines, EVN, TKV<a title="" href="#_edn1">[i]</a>...
Đáng lẽ phải chống lạm phát bằng cách minh bạch hóa chi phí
của các tập đoàn nhà nước, tạo cơ chế để bắt buộc các
doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thì lại
can thiệp thô bạo bằng các mệnh lệnh hành chính như chỉ
thị không được tăng giá điện, giá than… làm thị trường
ngày càng trở nên méo mó và cuối cùng khi không kìm được
giá nữa thì phải tăng đột ngột ở biên độ cao làm cho nền
kinh tế phải chịu các cú sốc không đáng có.

Việc liên tục dùng từ "quyết liệt" ở tần suất cao
cũng cho thấy tính cách của thủ tướng Dũng là chỉ thích làm
việc theo suy nghĩ chủ quan của mình, không muốn nghe những
lời can gián hay nói trái của cấp dưới. Điều này thể hiện
quá rõ qua việc thủ tướng giải thể Ban nghiên cứu của Thủ
tướng ngay khi mới nhậm chức hay ký Quyết định <em>
97</em>/2009/QĐ-TTg thu hẹp đáng kể quyền phản biện của các
tổ chức. Bản thân Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW là
một viện nghiên cứu của chính phủ nhưng khi phê phán chính
phủ nhiều quá cũng bị thủ tướng nhắc nhở:

<i> Người đứng đầu Chính phủ đề xuất Viện nghiên cứu
quản lý kinh tế Trung ương hoàn thiện hệ thống thể chế,
<em><b>"không nên phê phán Chính phủ nhiều nữa, cần tập
trung vào làm". </b></em> </i> <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/51894/thu-tuong--vu-vinashin--toi-khong-ra-quyet-dinh-nao-sai.html">
(Vietnamnet, 8/12/2011)</a>

Một quốc gia mà người lãnh đạo cao nhất không muốn nghe
những lời nói trái của trí thức, chỉ thích nghe tâng bốc,
nịnh bợ mình thành "thủ tướng xuất sắc nhất châu Á",
chỉ thích làm theo ý muốn chủ quan của mình thì làm sao quốc
gia đó có thể phát triển trong một môi trường quốc tế
cạnh tranh ở mức độ rất cao như hiện nay? Nguy hiểm hơn
nữa là tư duy điều hành này của thủ tướng Dũng vẫn không
có gì thay đổi dù thủ tướng đã phải chịu sức ép mà xin
lỗi trước Quốc hội vào cuối năm 2012. Cứ nhìn những chỉ
đạo trong thời gian gần đây của thủ tướng thì vẫn đầy
những từ "quyết liệt". Ngạn ngữ phương Tây có câu rất
hay là: "You cannot teach an old dog new tricks" nghĩa là "Bạn
không thể dạy trò mới cho một con chó già" rất đúng trong
trường hợp này. Như vậy đã có thể nhìn thấy trước tương
lai của Việt Nam trong những năm tới, nếu thủ tướng Dũng
còn nắm quyền rồi.

Như đã nói ở trên, việc thủ tướng Dũng ở đâu, lĩnh
vực nào cũng dùng từ "quyết liệt" cũng đã góp phần tạo
nên một trào lưu ăn theo nói leo ở các quan chức thấp hơn.
Bây giờ mở bất cứ văn bản nào của các bộ ngành, cơ quan
hành chính mọi cấp, trong diễn đàn của hội đồng nhân dân,
Quốc hội… đi đâu cũng thấy từ "quyết liệt". Một
người có IQ ở mức bình thường cũng thừa hiểu rằng với
mức lương chính thức ở mức chưa đủ sống như hiện nay,
muốn các viên chức nhà nước làm việc ở mức "bình
thường" cũng đã khó chứ đừng nói là bắt họ "quyết
liệt". Từ "quyết liệt" may lắm chỉ phù hợp trong những
tình huống khẩn cấp như chống bão lớn, cứu đói trên diện
rộng… Dùng từ "quyết liệt" quá nhiều trong khi ai cũng
biết là chả thể "quyết liệt" nổi chính là làm cho xã
hội trở nên quen với thói dối trá, lãnh đạo thì thêm quen
với việc hô hào suông những lời rỗng tuếch, thùng rỗng kêu
to, mồm miệng đỡ chân tay.

Tóm lại, nếu thủ tướng Dũng và bộ máy dưới quyền vẫn
tiếp tục giữ tư duy điều hành nền kinh tế theo kiểu
"quyết liệt" như từ giữa năm 2006 tới nay thì thủ tướng
càng Quyết, nền kinh tế sẽ càng Liệt hay nói đúng hơn là
thủ tướng và bộ máy của mình đang Quyết (tâm) làm đất
nước Liệt đi như thực tế đang diễn ra.


________________

[i] Cùng với Phó thủ tướng lúc đó là ông Sinh Hùng đã ký
văn bản ép các ngân hàng cho Vinashin vay 10.000 tỷ <a
href="http://neconomy.vn/20080925093234837P0C6/vinashin-duoc-huy-dong-gan-20000-ty-dong-cho-cac-du-an.htm">
(Vneconomy, 25/9/2008)</a> thì thủ tướng Dũng cũng chỉ đạo ngân
hàng cho Tập đoàn điện lực EVN vay 10.000 tỷ để làm vốn
lưu động <a
href="http://tuoitre.vn/Kinh-te/454655/EVN-duoc-vay-10000-ti-dong-de-tra-no.html">
(Tuổi trẻ, 6/9/2011)</a>

Tác giả gởi cho <i>viet-studies</i> ngày 9-3-13

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130311/tran-ngan-thu-tuong-dung-va-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-quyet-liet),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét