Lời yêu cầu của công dân Trung Quốc: Đại hội ĐBND Toàn Quốc cần phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị

<blockquote><strong>pro&amp;contra</strong> – Thư ngỏ sau đây của <a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/02/130227_china_open_letter.shtml">hơn
100 học giả, nhà báo và nhà hoạt động nổi tiếng tại Trung
Quốc</a>&nbsp;yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn <a
href="http://www.mofa.gov.vn/humanrights/vi/nr070521165843/">Công <em>ước
Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị</em></a>. Công
ước này đã được phần lớn các nước trên thế giới tham
gia và phê chuẩn (Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982), trừ Trung
Quốc, Cuba và một vài nước khác. Trong những ngày này, Quốc
hội Trung Quốc Khóa 12 đang tiến hành kỳ họp quan trọng để
chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới.</blockquote>

<strong >___________</strong>

Kính gửi Quốc Vụ viện Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn
quốc:

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần thứ XII, cũng là lúc
chính phủ mới của Trung Quốc chuẩn bị nhậm chức, chúng
tôi, những công dân của Trung Quốc xin long trọng và công khai
đề nghị những vấn đề sau: phê chuẩn <em>Công ước Quốc
tế về các Quyền Dân sự và Chính trị</em>, nhằm thúc đẩy
hơn nữa và thiết lập những nguyên tắc của quyền con người
và chế độ hiến định ở Trung Quốc. Lí do cụ thể như sau:

<strong>1. Bộ <em>Luật Nhân quyền Quốc tế</em> là tuyên ngôn
cơ bản, là sự xác lập và tiêu chuẩn hóa những nguyên tắc
nhân quyền cơ bản, phù hợp với các nguyên lý của quyền
lực quốc gia và chế độ hiến định mà chính phủ Trung Quốc
và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và vẫn luôn luôn khẳng
định.</strong>

Cùng với <em><a
href="http://www.gopfp.gov.vn/documents/18/24354/VPQT-VN.pdf">Tuyên ngôn
Quốc tế Nhân quyền</a></em> (UDHR), <em><a
href="http://www.mofa.gov.vn/humanrights/nr070521165843/dt101206161736/mldocument_view">Công
ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa</a></em>
(ICESCR), và <em><a
href="http://www.mofa.gov.vn/humanrights/vi/nr070521165843/">Công ước
Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị</a></em> ICCPR),
cùng tạo ra thành phần chính của bộ <em><a
href="http://www.crights.org.vn/home.asp?id=77&amp;langid=1">Luật Nhân
quyền Quốc tế</a></em>, đã trở thành nguyên tắc bảo vệ
quyền con người của cộng đồng quốc tế. Trong số này,
<em>Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị</em> được
coi là "sự thể hiện một cách mạnh mẽ nhất của những
tiêu chuẩn về những quyền cơ bản của con người được
chấp nhận hiện nay". Những quyền cơ bản khác nhau của con
người lần đầu tiên được thể hiện trong Công ước này có
vai trò cực kì quan trọng. Kể từ cuối thế kỷ XVI, những
quyền này – thành quả quý báu mang tính thể chế của cuộc
cách mạng hợp hiến hiện đại của loài người – đã trở
thành những điều khoản cơ bản và không thể thiếu đối
với các hiến pháp phần lớn các quốc gia và dân tộc thông
qua – chúng là lời kêu gọi mang tính phổ quát của nhân loại
về các quyền, quyền tự do và nhân phẩm.

Các giá trị và khát vọng được thúc đẩy bởi <em>Luật Nhân
quyền Quốc tế </em>cũng thường được chính phủ Trung Quốc
và Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, và là những mục
tiêu và nguyên lý làm nền tảng cho sự hình thành quốc gia và
chủ nghĩa hợp hiến. Trước khi thành lập nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi
"chiến đấu cho các quyền con người và quyền tự do," và
điều đó đã được đưa vào những văn kiện có tính chất
một bản hiến pháp, trong đó có <em>Dự thảo Hiến pháp của
các nước Cộng hòa Xô Viết Trung Quốc</em> (中华 苏维埃
共和国 宪法 大纲) và <em>Chương trình hành chính cho các tỉnh
Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ</em> (陕甘宁 边区 施政 纲领),
và để thực hiện điều đó, một loạt các quy định được
ban hành trong những khu vực do Đảng Cộng sản kiểm soát nhằm
bảo đảm những nguyên tắc này. Trong phong trào hợp hiến bao
trùm toàn bộ đất nước trong những năm 1940, Đảng Cộng sản
Trung Quốc cũng là người quảng bá chính cho các giá trị này,
và bảo vệ quyền con người là một trong những vấn đề
thiết yếu. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
Hiến pháp 1954 có một điều khoản đặc biệt quy định "các
quyền và trách nhiệm cơ bản của công dân", và điều này
định ra tinh thần cơ bản của hiến pháp nước ta, với nền
tảng là các quyền con người. Trong khi sau đó Trung Quốc đã
nhiều lần đổi hướng và đi giật lùi, và phải trả giá
đắt về những vấn đề về chủ nghĩa hợp hiến và bảo vệ
quyền con người, mục tiêu vĩ đại của việc thiết lập
quyền con đã trở thành chương trình nghị sự trung tâm, không
thể tách rời của quá trình chuyển tiếp quốc gia mà chúng ta
hiện đang tham gia. Điều này được thể hiện trong kế hoạch
nhân quyền thứ hai được nước ta thông qua trong thời gian
vừa mới đây, gọi là <em><a
href="http://english.gov.cn/2012-06/11/content_2158183.htm">Kế hoạch
Hành động vì Nhân quyền</a></em> (2012-2015).

<strong>2. </strong><strong>Phê chuẩn ngay lập tức <em>Công ước
Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị</em> sẽ thể
hiện sự kính trọng đối với lời cam kết long trọng của
chính phủ Trung Quốc, đáp ứng những niềm hy vọng sâu xa
nhất của nhân dân Trung Quốc, và thể hiện rằng Trung Quốc
cam kết sẽ trở thành cường quốc có trách nhiệm trên thế
giới</strong>. <strong></strong>

Khi thông qua <em>Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã
hội và Văn hóa</em> và <em>Công ước Quốc tế về các Quyền
Dân sự và Chính trị</em> vào năm 1966, Liên Hiệp Quốc kêu
gọi tất cả các quốc gia coi hai Công ước Quốc tế này như
là một phần cái toàn thể, ký kết và phê chuẩn cả hai cùng
một lúc. Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2010, 167 trong số 193
nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã chính thức gia nhập
<em>Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính
trị</em>. Trong năm 2001, Trung Quốc đã phê chuẩn <em>Công ước
Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa</em>,
được gọi là "thế hệ thứ hai của quyền con người."
Nhưng hiện nay, 15 năm sau khi ký kết <em>Công ước Quốc tế
về các Quyền Dân sự và Chính trị</em> vào năm 1998, nước ta
vẫn không phê chuẩn công ước này, công ước được coi là
"thế hệ thứ nhất của quyền con người". Chính phủ Trung
Quốc quan tâm trước hết đến quá trình cải thiện dần dần
hệ thống pháp lý trước khi phê chuẩn Công ước để có thể
đáp ứng những đòi hỏi và các trách nhiệm của Công ước.
Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa việc ký kết những công ước
về nhân quyền và phê chuẩn chúng vẫn phải nằm trong các
lĩnh vực của lý trí, nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự tiến bộ
về quyền dân sự và quyền chính trị, và để tránh những
phỏng đoán không cần thiết từ cộng đồng quốc tế.

Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên
Hiệp Quốc, Trung Quốc luôn luôn là người khởi xướng tích
cực và tham gia trong <em>Luật Nhân quyền Quốc tế</em>. Chính
phủ Trung Quốc đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc
hình thành <em>Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền</em> (UDHR). Vì
vậy, các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế không phải là sản
phẩm nhập khẩu, mà trên thực tế là những thành tựu của
nền văn hóa Trung Quốc và của nhân dân Trung Quốc. Việc ký
kết <em>Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính
trị</em> 15 năm trước đây đã chứng tỏ hơn nữa cam kết
nghiêm túc của nước ta, một cường quốc có trách nhiệm,
trong sự nghiệp bảo vệ các quyền cơ bản của con người
như. Sau đó, cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia
Bảo đã nhiều lần tuyên bố công khai, cả trong nước và ở
nước ngoài, rằng Trung Quốc sẽ ngay tiến hành ngay các thủ
tục pháp lý để phê chuẩn hiệp ước khi có đủ điều
kiện. Đầu năm 2008, hơn 10.000 công dân Trung Quốc đã ký lời
kêu gọi phê chuẩn <em>Công ước Quốc tế về các Quyền Dân
sự và Chính trị</em>. Và do đó, không còn phải chần chừ gì
nữa. Để thích nghi với những xu hướng phát triển của
quyền con người, thực hiện cam kết của chính phủ của chúng
ta và đáp ứng những đòi hỏi của nhân dân, hành xử phù
hợp với một cường quốc, chúng ta phải tham gia ngay công
ước với một thái độ tích cực và dứt khoát mà không
được do dự.

<strong>3. Kể từ ngày Trung Quốc ký kết <em>Công ước Quốc
tế về các Quyền Dân sự và Chính trị</em>, công cuộc cải
cách của đất nước và quá trình mở cửa đã đi vào chiều
sâu, công cuộc xây dựng chế độ pháp quyền đã có tiến
bộ, nhận thức về các quyền nói chung đã được thức tỉnh
và xã hội dân sự cũng đang phát triển – đã đến lúc Trung
Quốc phải phê chuẩn Công ước này. </strong>

Năm 2011, Trung Quốc phát hành <em>Sách trắng về Chủ nghĩa xã
hội với hệ thống pháp luật mang màu sắc Trung Quốc</em>
(中国 特色 社会主义 法律 体系), tuyên bố rằng, trong khuôn
khổ của hiến pháp, Trung Quốc đã thiết lập được hệ
thống pháp luật đầy đủ và khoa học hoặc "hữu lý", hài
hòa và thống nhất của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung
Quốc. Cần đặc biệt nhắc lại rằng, trên thực tế, năm 2004
những từ sau đây đã được đưa thêm vào hiến pháp: "nhà
nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người", nghĩa là
việc bảo vệ quyền con người đã được nâng lên thành
nguyên tắc hiến định. Năm 2013, Luật Hình sự được sửa
đổi (刑事诉讼法) đã có hiệu lực, trong đó có nhiều quy
định phù hợp với tinh thần của quyền con người hiện đại
và chế độ pháp quyền – ví dụ, không chấp nhận các chứng
cứ bất hợp pháp, cải thiện thủ tục xem xét bản án tử
hình, quyền chống lại việc tự nhận tội, việc mở rộng
các quyền của luật sư, siết lại thủ tục bắt giữ những
người bị tình nghi v.v… Tại hội nghị về chính sách quốc
gia và luật pháp được tổ chức trên cầu truyền hình vào
đầu năm nay, người ta đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng
cách tiếp cận dựa vào nhân dân, công lý và công bằng được
coi là trái tim và linh hồn sự phát triển của chế độ pháp
quyền. Hơn nữa, người ta còn đề cập đến việc thúc đẩy
những cuộc cải cách việc cải tạo giáo dục bằng các trại
lao cải, thỉnh nguyên thư và kiến nghị hợp pháp (涉 法 涉诉
信访 工作), cơ chế hoạt động của bộ máy tư pháp (司法
权力 运行 机制) và hệ thống đăng ký hộ khẩu (户籍
制度). Có thể nói rằng việc xây dựng chế độ pháp quyền
ở nước ta trong suốt 30 năm qua đã liên tục đi theo hướng
tôn trọng nhân quyền và thành tựu mà chúng ta đã đạt
được là kết quả hoàn toàn tự nhiên và hợp lý của tiến
bộ của toàn xã hội. Khách quan mà nói, việc mở rộng các
quyền dân sự và nâng cao vị thế chính trị của các công dân
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê chuẩn <em>Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.</em>

Không thể phủ nhận rằng, về khía cạnh nhân quyền và chế
độ pháp quyền, đòi hỏi của các điều ước quốc tế về
quyền con người và tình hình tại Trung Quốc vẫn còn một
khoảng cách đáng kể. Nhưng khi chúng ta nói về thời điểm
thích hợp, thì điều đó cũng không bao giờ có nghĩa là tất
cả mọi thứ phải sẵn sàng hoặc đã hoàn hảo, điều đó
chỉ có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để bảo
vệ và thúc đẩy các quyền con người, là chúng ta đã tạo
được một nền tảng ổn định cho việc tham gia thực hiện
những đòi hỏi được quy định trong các điều ước quốc
tế.

Quyền con người là công việc năng động và đa dạng, là
không gian và cơ chế phù hợp cho sự tương tác mang tính xây
dựng; chúng phải được tạo ra giữa các lĩnh vực đối nội
và đối ngoại, giữa chính quyền và xã hội, giữa hiện tại
và tương lai, giữa riêng và chung. Về mặt này, đây là thời
điểm tốt nhất để đất nước ta phê chuẩn Công ước.
Đối với những khó khăn hoặc bất cập còn lại trong hệ
thống pháp lý của Trung Quốc, tức là những thứ cần phải
có thời gian mới giải quyết được, chúng ta có thể làm như
các nước khác vẫn làm khi phê chuẩn Công ước này; chúng ta
có thể có những thỏa hiệp (保留) thích hợp, báo cáo vấn
đề, thông báo hoặc phản đối (?). Nhưng chúng ta phải chân
thành, nghiêm túc và thận trọng, thể hiện sự tôn trọng tối
đa cho bản chất thiêng liêng và vĩnh hằng của sự nghiệp
bảo vệ quyền con người.

<strong>4. Phê chuẩn <em>Công ước Quốc tế về các Quyền Dân
sự và Chính trị</em> sẽ là một bước xây dựng hướng tới
đổi mới… bảo vệ cuộc sống và quyền lực của Hiến
pháp.</strong>

Trong bài diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày công bố Hiến pháp
hiện hành, ông Tập Cận Bình đã nói: "Cuộc sống của Hiến
pháp là hiện thực hóa nó, quyền lực của Hiến pháp là hiện
thực hóa nó." Những lời này đã thể hiện một cách sâu
sắc tư tưởng chủ đạo của "nhà nước Trung Quốc hiến
định" (宪 行 中国). Nhiều điều khoản thuận lợi hơn trong
Hiến pháp hiện tại của chúng ta thực chất là phù hợp với
những nguyên tắc cơ bản và tinh thần của <em>Công ước Quốc
tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.</em> Các nhân tố quan
trọng trong việc đảm bảo rằng các điều khoản thuận lợi
thực sự trở thành tín hiệu có căn cứ xác đáng để hình
thành tinh thần quốc gia, để củng cố sự đồng thuận về
chính trị và phục hồi nền văn minh, chính là thực hiện một
cách nghiêm túc các quyền dân sự và thực thi hiến pháp – và
để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải chủ động tìm
kiếm để tạo ra các cơ chế đa nguyên cho việc thực thi hiến
pháp.

Từ những kinh nghiệm lập hiến của nhiều quốc gia khác nhau,
chúng ta có thể thấy rằng các cơ chế thực hiện thường bao
gồm hệ thống giải thích hiến pháp (释 宪 机制), cơ chế
tái thẩm hiến pháp (违宪 审查 机制), cơ chế tư pháp [áp
dụng] của hiến pháp (宪法 司法 化机制), cơ chế giám sát
hiến pháp (宪法 监督 机制) và cơ chế cho việc áp dụng
trực tiếp của các điều khoản của hiến pháp (宪法 条款
直接 适用 机制). Ở nước ta hiện nay, tất cả các cơ chế
này chỉ tồn tại trên giấy – những cơ chế này phải
được trao quyền lực thực sự, thông qua những hành động
cụ thể hơn và khả thi hơn về mặt hiến định.

Trên thực tế, việc phê chuẩn <em>Công ước Quốc tế về các
Quyền Dân sự và Chính trị</em> sẽ là một bước khả thi
đối với quá trình đổi mới của nhiều cơ chế thực hiện
hiến pháp. Trước hết, Công ước này nhấn mạnh việc sử
dụng các biện pháp để kiểm soát chính phủ và giới hạn
quyền lực công vì mục tiêu tôn trọng và bảo vệ quyền con
người, và chúng còn gián tiếp giúp tạo nền tảng cho chủ
quyền của nhân dân và các mô hình để kiểm soát và cân
bằng quyền lực, do đó giúp cải thiện những ý tưởng về
quản lý và năng lực quản lí của chính phủ. Tiếp theo, thông
qua quá trình thực hiện <em>Luật Nhân quyền Quốc tế</em>,
một loạt kinh nghiệm phong phú và trở thành tiêu chuẩn đã
được tích lũy trong những điều khoản quy định của pháp
luật về bảo vệ quyền con người. Bao gồm các quy trình báo
cáo cho các bên tham gia Công ước, các thủ tục kiến nghị
của các quốc gia hoặc cá nhân, những quy định liên quan đến
việc giám sát và khuyến khích của các cơ quan lập pháp và tư
pháp trong những quốc gia khác nhau áp dụng các biện pháp khắc
phục hậu quả trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người v.v…
Những những biện pháp đó sẽ giúp các bên tham gia Công ước
thực hiện lời cam kết đối với quyền con người của mình,
và thúc đẩy các cuộc cải cách đi vào chiều rộng và chiều
sâu, và cải thiện các cơ cấu của hiến pháp. Thứ ba, khi
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực
hiện các điều ước quốc tế về nhân quyền, họ đều tôn
trọng quyền tự chủ và hiến pháp của những quốc gia khác
nhau. Điều này được thực hiện chủ yếu thông qua việc thúc
đẩy sự đồng thuận và trên cơ sở của những cuộc đối
thoại mang tính xây dựng và hợp tác. Dần dần, điều này sẽ
tạo ra mô hình của sự tự chủ mà ta đang cần, tạo tính duy
lý, sự tôn trọng, lòng khoan dung và các điều kiện tiên
quyết khác trong quá trình thực thi hiến pháp ở các quốc gia
khác nhau.

<strong>5. Phê chuẩn <em>Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự
và Chính trị</em> trong thời gian sớm nhất có thể thúc đẩy
đất nước chúng ta trong việc giải quyết một cách thẳng
thắn, công khai và dứt khoát với các nguyên tắc tối thượng
của quyền con người và chế độ hiến định, thực hiện sứ
mệnh vĩ đại của công cuộc cải lão hoàn đồng dân tộc
Trung Hoa của chúng ta.</strong>

Các tiêu chuẩn và kinh nghiệm của <em>Luật Nhân quyền Quốc
tế</em> tiếp tục cho thấy rằng những quyền con người căn
bản này là những quyền phổ quát (普遍性), áp dụng cho tất
cả mọi người (平等 性), không thể tương nhượng
(不可分割 性) và liên quan với nhau (相互依赖 性). Đối với
Trung Quốc, đất nước hiện đang tiến hành sự nghiệp vĩ
đại là cải lão hoàn đồng dân tộc Trung Hoa thì điều này
càng có ý nghĩa đặc biệt. Trong số vô số những việc cần
làm trước, quyền con người là việc phải làm trước tiên.
Mục đích là nhân quyền, và quyền lực chính trị phải phục
vụ nhân quyền, các quyền con người là nguồn gốc của tính
chính danh (保障 人权 始 有 合法性). Do đó, các nguyên tắc
của quyền con người và chủ nghĩa hợp hiến phải thành sự
đồng thuận bao quát trong xã hội Trung Quốc. Trên thực tế,
nhân quyền và chủ nghĩa hợp hiến liên quan mật thiết với
nhau, điều đó đã được ông Tập Cận Bình giải thích như
sau: "Bằng cách đảm bảo rằng tất cả các công dân đều
bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng và bảo vệ quyền con
người, bằng cách đảm bảo rằng người dân được hưởng
các quyền và quyền tự do theo luật định, thì hiến pháp mới
có thể thâm nhập vào trái tim và khối óc của nhân dân, chỉ
sau đó nó mới có thể được truyền bá trong quần chúng, và
chỉ sau đó việc thực thi hiến pháp thực sự trở thành một
hành động có ý thức của tất cả mọi người." Chúng tôi
lo ngại rằng – xã hội chúng ta vốn là một xã hội chưa có
ý thức đúng đắn về quyền con người, và chúng ta chưa có
sự bảo vệ quyền tự do cá nhân, bảo vệ các quyền và nhân
phẩm – toàn bộ xã hội của chúng ta có nguy cơ rơi vào sự
hỗn loạn của lòng hận thù và bạo lực, đi theo hướng ly
khai và chia rẽ đầy hận thù, nếu chúng ta phải trực diện
với một cuộc khủng hoảng toàn diện. Chúng tôi lo ngại rằng
– chúng ta vốn thiếu kiến thức phù hợp về chủ nghĩa hợp
hiến, chúng ta vốn thiếu những hiểu biết cơ bản nhất và
thiếu niềm tin vào sự thiêng liêng và sức mạnh của chủ
nghĩa hợp hiến – đất nước của chúng ta có thể dọn
đường cho cách làm lấy được (工具 主义) [coi chính trị
chỉ như là một phương tiện để đạt mục tiêu mà thôi],
rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ thấy khó khăn thiết
lập một tập hợp các giá trị phù hợp với nền văn minh
hiện đại, và sau đó họ sẽ đánh mất tất cả tính chính
danh và tất cả phẩm giá cần thiết khác.

Tóm lại, đối với công dân và chính phủ, đối với quốc gia
và dân tộc chúng ta, việc thành lập một quốc gia tôn trọng
quyền con người ở Trung Quốc, trong đó chủ nghĩa hợp hiến
có hiệu lực, là thước đo chân thật duy nhất và cơ bản
của những thành tựu vinh quang của chúng ta và niềm ước mơ
của chúng ta. Chúng ta phải thúc đẩy xã hội dân sự bắt
nguồn từ sự công bằng, hợp lý, hòa bình và sự cởi mở,
và chúng ta phải xây dựng một nền chính trị tử tế dựa
trên tình yêu và công lý. Việc thiết lập các quyền con
người ở nước ta và thành tựu của chủ nghĩa hợp hiến là
những nguyên tắc thể hiện những niềm hy vọng chân thành và
đầy thiện chí của chúng ta, và chúng cho thấy sự quan tâm
sâu sắc của chúng ta đối với vận mệnh của mỗi cá nhân,
đối với phúc lợi của cộng đồng, danh dự quốc gia và
những thành quả của nền văn minh nhân loại. Chúng tôi vẫn
tin tưởng rằng nếu nhân dân có thể trở thành gốc của
nước ta trên thực tế, và nếu hiến pháp có thể đảm bảo
phẩm giá của họ (以 宪 为 尊) thì chúng ta có thể thúc
đẩy sự hài hòa trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, và
chúng ta có thể đạt được sức mạnh và sự thịnh vượng
của đất nước Trung Quốc trong tương lai với chi phí thấp
nhất có thể. Chúng tôi cũng tin rằng nếu chúng ta coi các
quyền con người và chủ nghĩa hợp hiến ở Trung Quốc là
phương hướng, là tâm điểm và lối vào, và nếu chúng ta
thực hiện với lòng quyết tâm và niềm tin, tiếp tục kiên
trì và tỉ mỉ trong công việc của chúng ta, thì không có khó
khăn nào – liên quan đến sự phát triển của dân tộc ta và
nhân dân ta – là không thể giải quyết được. Bằng cách
đó, mỗi cá nhân sẽ được lợi, dân tộc ta như một tổng
thể sẽ được lợi, và tất cả người dân trên đất nước
chúng ta sẽ được lợi.

Vì những lý do như thế, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhà
nước trình Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ
12 đề xuất về việc phê chuẩn <em>Công ước Quốc tế về
các Quyền Dân sự và Chính trị</em>, phù hợp với Điều 89
của Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi hy
vọng rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quy định tại
Điều 67 của Hiến pháp, ngay lập tức phê chuẩn Công ước
này. Nếu, do cân nhắc về thời gian, công việc này không thể
được hoàn thành trong năm nay, chúng tôi đề nghị quý vị hãy
cởi mở và thận trọng trong vấn đề này, đưa ra cho nhân dân
lời giải thích và đồng thời cung cấp một thời gian biểu
rõ ràng để họ có thể hiểu và tin tưởng vào thiện chí
của chính phủ của họ.

<strong>Nguồn</strong>: Dịch theo bản tiếng Anh: <a
href="http://cmp.hku.hk/2013/02/26/31531/">http://cmp.hku.hk/2013/02/26/31531/</a>

Bản tiếng Việt © 2013 Phạm Nguyên Trường &amp; pro&amp;contra

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130307/loi-yeu-cau-cua-cong-dan-trung-quoc-dai-hoi-dbnd-toan-quoc-can-phe-chuan-cong-uoc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét