Hồ Quang Huy - Kiến nghị bãi bỏ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005

<blockquote><strong>Kính gửi:</strong> Ban điều hành mạng Dân
Luạn

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 tôi đã gửi kiến nghị lên Quốc
hội về việc bải bỏ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18
tháng 3 năm 2005 Quy định một số biện pháp bảo đảm trật
tự công cộng vì nó vi hiến và sửa đổi một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội đã nhận
được kiến nghị của tôi nhưng đến nay không bãi bỏ cũng
chẳng hồi âm.

Để rộng đường dư luận, kính nhờ Dân Luận công
bố bản kiến nghị này cùng phiếu CPN và phiếu báo QH đã
nhận được KN (bản gửi đăng đã được chỉnh sửa cách
trình bày, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung như bản gửi QH và 1
số ĐBQH).

Xin cảm ơn!</blockquote>

<center>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</center>

<center><strong>KIẾN NGHỊ</strong></center>
<center><strong>Bãi bỏ Nghị định vi hiến và sửa đổi
luật</strong></center>


<strong>Kính gửi:</strong>
- Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Đồng kính gửi các Đại
biểu Quốc hội khóa 13.

Tôi tên là: Hồ Quang Huy

Địa chỉ thường trú: đường số 3, tổ 15, phường Ngọc
Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: 0905029813

Căn cứ điều 53 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001
về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo
luận các vấn đề chung của cả nước, kiến nghị với cơ
quan Nhà nước;

Căn cứ điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2008 quy định công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật,

Kiến nghị lên các cơ quan chức nói trên 2 việc sau đây:

<h2>Việc thứ nhất: Bãi bỏ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP.</h2>

Ngày 18 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số
38/2005/NĐ-CP Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự
công cộng.

Theo nghị định này điều chỉnh mọi hoạt động tập trung
đông người, trừ hoạt động của một số cơ quan của Đảng
CSVN và Nhà nước, như vậy là bao gồm cả biểu tình.

Còn Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ
Công an hướng dấn thi hành nghị định, ở mục số 4 quy
định như sau:

<blockquote>Trích:

"4. Quy định về hoạt động tập trung đông người ở nơi
công cộng

4.1. Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng theo
quy định của Nghị định số 38 và hướng dẫn tại Thông tư
này là những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người
trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi
người như vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh
tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; tại khu vực trụ sở
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội hoặc tại
những nơi công cộng khác nhằm mục đích đưa ra yêu cầu
hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc
nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề
có liên quan chung đến đời sống chính trị – xã hội, đến
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
khác."</blockquote>

Như vậy theo TT 09 thì hành vi bị nghị định điều chỉnh là
"yêu cầu" và "kiến nghị".

Khi nhân dân đưa ra "yêu cầu" tức là họ thể hiện nguyện
vọng, mong muốn về vấn đề nào đó.

Mà theo từ điển tiếng Việt thì thể hiện nguyện vọng, mong
muốn là một trong các nội dung của biểu tình. Như vậy nghị
định này ngoài việc điều chỉnh hành vi "kiến nghị", còn
điều chỉnh một phần của "biểu tình".

Hai quyền này là quyền cơ bản và phổ quát của con người,
đã được quy định tại điều 53 và điều 69 Hiến pháp 1992
sữa đổi, bổ sung năm 2001
Mặt khác Hiến pháp cũng quy định:

<blockquote>"Điều 51

Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải
làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy
định."</blockquote>

Như vậy quyền "kiến nghị" và "biểu tình" chỉ bị chi
phối bởi Hiến pháp và luật, tức là chỉ Quốc hội mới
đủ thẩm quyền điều chỉnh, do đó Chính phủ ban hành nghị
định nói trên là trái thẩm quyền, vi hiến.

<h2>Việc thứ 2: Sửa đổi một số điều của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:</h2>

a) Điều 14 quy định:

<blockquote>"Điều 14. Nghị định của Chính phủ

Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các
vấn đề sau đây:

1. Quy định chi tiết thi hành luật, …

2. Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách
kinh tế,… quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề
khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ;

3…

4. Quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều
kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh … Việc ban hành
nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường
vụ Quốc hội."</blockquote>

Theo HP thì quyền và nghĩa vụ công dân chỉ được quy định
trong HP và luật, do đó quy định như khoản 2 là vi hiến. Nếu
có luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ công dân thì nghị
định cũng chỉ quy định chi tiết thi hành luật đó mà thôi,
trường hợp này đã nói ở khoản 1. Vì vậy đề nghị bỏ
cụm từ "quyền, nghĩa vụ của công dân" trong khoản 2.

Khoản 4 trái HP và Luật Tổ chức QH, vì xây dựng luật là
của QH, do đó những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ
điều kiện xây dựng thành luật, muốn ban hành nghị định
thì phải được QH cho phép mới đúng thẩm quyền.

b) Tại điều 83 quy định như sau:

<blockquote>"Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm
bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi
xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.
Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì
áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy
định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản
có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng
một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một
vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành
sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy
định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý
nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có
hiệu lực thì áp dụng văn bản mới."</blockquote>

Điều 83 chưa hợp lý và nó có thể làm cho hiến pháp bị vô
hiệu, để chứng minh ta xét tình huống sau đây:

Giả sử một luật A ban hành sau và có vấn đề X trái với
hiếp pháp. Nếu xét về hiệu lực pháp lý thì vấn đề X
phải áp dụng theo hiếp pháp, tức áp dụng khoản 2. Nếu xét
về thời gian ban hành thì vấn đề X phải áp dụng theo luật
A, tức áp dụng khoản 3. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao
nhất, mọi văn bản QPPL khác đều không được trái hiến
pháp, nhưng theo điều 83 này thì các văn bản QPPL khác do Quốc
hội ban hành sau hiến pháp có thể trái hiến pháp nhưng vẫn
có giá trị để áp dụng. Điều này dẫn đến hiến pháp bị
vô hiệu hóa là điều không thể chấp nhận.

Đành rằng, khoản 3 và 4 là dự trù cho trường hợp các vấn
đề khác nhau giữa 2 văn bản ngoài ý muốn, nhưng quy định
như thế là không chặt, không hợp lý. Điều đó chỉ làm cho
đơn vị soạn thảo "lười" hơn, nhưng làm cho việc áp
dụng khó hơn, cho chất lượng văn bản QPPL không cao.

c) Ngoài ra, trong các điều 33, 35, 58, 61, 62 có quy định dự
thảo VBQPPL phải đăng trên web của cơ quan soạn thảo hoặc web
của Chính phủ thì sẽ khó khăn cho nhân dân đóng góp, vì
không biết chắc chắn cơ quan nào soạn thảo, ngay cả một số
vấn đề người dân cũng khó xác định thuộc bộ, ngành nào
quản lý. Vì vậy có lẽ tất cả các dự thảo văn bản QPPL
nên gom về một mối ví dụ tại trang duthaoonline chẳng hạn.
Để bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền công
dân, bằng thư này tôi kiến nghị:

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đình chỉ thi hành nghị định
38/2005/NĐ-CP và trình Quốc hội bãi bỏ ngay trong kỳ họp gần
nhất.

2. Sửa đổi các điều nói trên của Luật Ban hành văn bản
QPPL.

3. Đề nghị thành lập một tổ chuyên trách soạn thảo luật
của QH làm nòng cốt về mặt kỹ thuật, ngoài những người
này, trong ban soạn thảo mời thêm các chuyên gia am hiểu, công
tác trong các chuyên ngành liên quan và các luật sư giỏi, nhiều
kinh nghiệm thuộc lĩnh vực đó.

Kính mong Quốc hội xem xét và sự ủng hộ của các Đại biểu
Quốc hội.

Xin trân trọng cảm ơn!


Khánh Hòa, ngày 05/10/2012
Người kiến nghị
Hồ Quang Huy

Nơi nhận:
- Như trên;
- Một số ĐBQH.<img src="http://farm9.staticflickr.com/8500/8366742564_fd97be65d7_b.jpg "
width="550px"/>

Phiếu chuyển phát nhanh Thư kiến nghị.

<img src="http://farm9.staticflickr.com/8232/8365668205_bfe8264572_b.jpg"
width="550px"/>
Phiếu báo QH đã nhận được Thư kiến nghị.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130110/kien-nghi-bai-bo-nghi-dinh-so-382005nd-cp-ngay-1832005),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét