Trần Mạnh Hảo - Điều 4 Hiến Pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến Pháp

<div class="boxright200"><img
src="https://danluan.org/files/u23/danluan_b062.jpg" /></div>

Điều 4 trong bản <em>"Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992"</em>
(Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – Bản sửa đổi),
có đoạn viết như sau:

<blockquote><em>"Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp
luật."</em></blockquote>

Điều 4 này mâu thuẫn và chống lại Điều 2, Điều 3, Điều
8, Điều 15, Điều 16, Điều 21, Điều 83… của chính bản
Hiến pháp. Chúng tôi sẽ lần lượt chứng minh.

Điều 2 của bản Hiến pháp có đoạn viết như sau: <em>"Nhà
nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về nhân dân…"</em>. Theo Điều 2 này khẳng định nước
CHXHCNVN là một nước dân chủ. Bởi, Điều 2 nhắc lại định
nghĩa của Ngài Abraham Lincoln (1809-1865) – vị anh hùng giải
phóng nô lệ, vị tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa
Kỳ, thần tượng của Karl Marx, được Marx tôn làm biểu
tượng của Tự Do – định nghĩa về một quốc gia dân chủ
như sau: <em>"Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính
quyền của dân, do dân, vì dân!".</em>

Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: <em>"Đảng CSVN là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"</em>, tức là nước
CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn
chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà
nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2,
thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có
trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến
được chăng?

Điều 83 của Hiến pháp có đoạn viết như sau: <em>"Quốc
hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN. Quốc hội là cơ quan
duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp…"</em>. Như vậy,
Điều 2 và Điều 83 cùng khẳng định quyền tối thượng của
nước CHXHCNVN thuộc về nhân dân chứ không thuộc về Đảng
CSVN như Điều 4 đã quy định Đảng CSVN nắm quyền tuyệt
đối: <em>"là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội"</em>. Xã hội là toàn bộ đời sống văn hoá, chính
trị, kinh tế, pháp luật, thể chế, lịch sử, tôn giáo…của
con người trong một quốc gia. Tức là Điều 4 quy định Đảng
CSVN là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc Việt Nam, là
ông vua của các vua, chúa của các chúa. Nhưng oái oăm thay, ở
Điều 2 và Điều 83, bản Hiến pháp năm 1992 lại khẳng định
Nhân Dân là chủ nhân ông của đất nước và dân tộc, nắm
quyền tối thượng quốc gia, y hệt các nhà nước dân chủ
khác trên thế giới vậy (Thế giới ngày nay có chừng 95% số
quốc gia theo chế độ dân chủ đại nghị). Do đó, cứ theo
Điều 4, Điều 2, Điều 83, thì nước Việt Nam ta có hai
<em>"vua": "Vua Đảng CSVN"</em> và <em>"Vua Nhân Dân"</em>
ư? Nếu lấy hai chọi một, thì Điều 4 là thiểu số phải bị
coi là vi hiến trước Điều 2 và Điều 83 đa số?

Chưa hết, ngay cả ở Điều 3 trong bản Hiến pháp 1992 cũng hàm
chứa yếu tố chống lại Điều 4.

Điều 3 có đoạn viết như sau: <em>"Nhà nước bảo đảm và
không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân
dân". "Quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân"</em>
nghĩa là nhân dân làm chủ tất tần tật mọi sinh hoạt xã
hội từ chính trị, văn hoá xã hội, thể chế, luật pháp,
lịch sử… của nước Việt Nam. Mệnh đề này của Điều 3
trong Hiến pháp phủ nhận Điều 4. Như vậy, Điều 3 đã về
hùa với các Điều 2 và Điều 83 cùng xóa bỏ Điều 4 trong
bản Hiến pháp.

Mệnh đề thứ 2 của Điều 3 viết như sau: <em>"… Thực
hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh
phúc…"</em>. Chính Điều 3 trong Hiến pháp đã xác định xã
hội Việt Nam là một xã hội công bằng, tự do. Tự do và Công
bằng xã hội là mọi công dân đều bình đẳng, không ai nhảy
ra sai khiến (lãnh đạo) ai mà không được sự đồng ý của
người bị sai khiến (bị lãnh đạo). Đảng CSVN chỉ là một
nhóm người rất thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
(ngót ba triệu đảng viên CS trong khi đó có hơn 90 triệu
người dân ngoài đảng). Vậy thiểu số kia muốn cai trị (lãnh
đạo) đa số này phải hỏi ý kiến xem 80 triệu dân có đồng
ý (cho phép) Đảng CSVN cai trị đại đa số nhân dân Việt Nam
hay không?

Nghe câu hỏi này, Đảng CSVN bèn bảo: – Quốc hội nước
CHXHCNVN đã bỏ phiếu xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối
của Đảng CS thì không phải là toàn dân đồng thuận là gì?
Vâng, đấy chỉ là sự đồng thuận hình thức, đồng thuận
ảo, đồng thuận giả tạo! Vì trong Quốc hội có đến hơn 95%
đại biểu là đảng viên CS, thì Quốc Hội thực chất chỉ là
Quốc hội của Đảng CS mà thôi! Với phương châm bầu cử:
<em>"Đảng cử, Dân bầu"</em> của Đảng CS, thì người dân
(hơn 80 triệu) đã bị tước quyền ứng cử và bầu cử. Khi
Nhân Dân mất quyền <em>"cử"</em> thì chữ <em>"bầu"</em>
cũng thành vô nghĩa, thành trò hề! Do đó, mọi cuộc bầu bán
do Đảng CS tổ chức để hình thành Quốc hội đều chỉ là
hình thức, là trò ảo thuật kiểu Đảng CS vừa đá bóng, vừa
thổi còi, vừa lĩnh thưởng mà thôi! Bầu cử Quốc Hội mà
Đảng CS toàn cử người của mình ra ứng cử, rồi bắt dân
chỉ được quyền <em>"Bầu"</em>, không được quyền
<em>"Cử"</em>, Dân không được quyền kiểm phiếu… thì cái
Quốc Hội kia chỉ là Quốc Hội của Đảng chứ nào đâu còn
là Quốc hội của Dân? Do đó, chính Đảng CSVN đã vi phạm
Điều 3 của Hiến pháp là không tôn trọng hai chữ: Tự do –
Bình đẳng (Công bằng)!

Như vậy, Điều 3 trong Hiến pháp đã phủ nhận chính Điều 4
vậy!

Điều 8 trong bản Hiến pháp 1992 có đoạn viết như sau:
<em>"… Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và
mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền"</em>. Điều
8 không cho phép ai (kể cả Đảng CS) được phép quan liêu, cửa
quyền. Nhưng ở Điều 4, Đảng CSVN đã chứng tỏ sự quan
liêu, cửa quyền của mình bằng cách tự cho mình quyền lãnh
đạo tối thượng nhân dân Việt Nam trái với quy định ở
Điều 2, Điều 3 và Điều 83. Do đó, Điều 8 cũng đã phủ
nhận chính Điều 4.

Điều 15 trong bản Hiến pháp, có đoạn viết: <em>"Nhà nước
thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa…dựa trên chế độ
sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong
đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền
tảng…"</em>. Chính sự khẳng định nền kinh tế Việt Nam là
nền kinh tế thị trường (khái niệm <em>"định hướng
XHCN"</em> hoàn toàn vô nghĩa), chấp nhận nền kinh tế tư nhân
tại Việt Nam nơi Điều 15 này đã phủ nhận Điều 4; vì
Điều 4 ghi: <em>"Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh"</em>. Vì sao vậy? Vì ai đã đọc Mác -
Lênin, dù chỉ ở trình độ sơ cấp, cũng biết chủ nghĩa
Mác-Lê phủ nhận kinh tế thị trường = tư bản, xóa bỏ sở
hữu tư nhân. Có chủ nghĩa Mác - Lê thì không có kinh tế tư
bản = kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân và ngược
lại! Như vậy, Điều 15 đã xóa bỏ Điều 4 hay ngược lại!?

Điều 17 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục phủ nhận Điều 4
bằng cách nói rõ hơn sự phát triển tư bản chủ nghĩa ở
Việt Nam như sau: <em>"Phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi
tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước,
kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản
tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài…"</em>. Chính sự khẳng định Đảng CSVN lãnh
đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam đang xây dựng nền kinh
tế tư bản chủ nghĩa ở Điều 17 này đã giết chết chủ
nghĩa Mác - Lênin là tôn giáo và cương lĩnh của Đảng như
Điều 4 đã quy định. Vậy, Điều 17 này đã xóa bỏ Điều 4
hay ngược lại?

Điều 21 trong bản Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định Việt
Nam xây dựng nền kinh tế thị trường, tức kinh tế tư bản
chủ nghĩa, như có đoạn viết sau: <em>"Kinh tế cá thể, tiểu
chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức
sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị
hạn chế về quy mô hoạt động…"</em>. Mục đích của chủ
nghĩa Mác - Lê Nin là chôn chủ nghĩa tư bản. Sao Đảng CSVN ghi
trong Điều 4 Hiến pháp <em>"là lực lượng lãnh đạo Nhà
nước và xã hội… theo chủ nghĩa Mác-Lênin"</em> lại phát
triển kinh tế tư bản? Hóa ra, bằng cách đề ra bốn Điều:
15, 16,17, 21 trong Hiến pháp 1992 là xây dựng nền kinh tế tư
bản trên đất nước Việt Nam, Đảng CSVN đã làm ngược lại
180 độ chủ nghĩa Mác–Lênin; cũng có nghĩa là chính Đảng
CSVN không chôn tư bản như nguyên lý Mác-Lênin đã dạy, mà
ngược lại còn đi xây dựng tư bản chủ nghĩa. Như vậy, có
phải chính là Đảng CSVN đã ngầm xóa bỏ Điều 4 trong bản
Hiến pháp?

Tựu trung, Điều 4 trong Hiến pháp 1992 (bản sửa đổi) đã xóa
bỏ các Điều 2, 3, 8,15, 16, 21, 83… của chính bản Hiến pháp,
cũng là xóa bỏ nền tảng của bản Hiến pháp vậy! Muốn bản
Hiến pháp không bị vô hiệu hoá vì sự thậm vô lý (ngược
đời), cần phải xóa bỏ Điều 4. Vả lại, nếu Điều 4 Hiến
pháp không bị xóa bỏ, hiển nhiên là các cuộc bầu cử của
nhà nước Việt Nam chung quy chỉ là hình thức, là trò đùa mà
thôi; vì Hiến pháp đã khẳng định đảng cộng sản Việt Nam
với số đảng viên thiểu số (ba triệu) là lực lượng vĩnh
viễn lãnh đạo đất nước, lãnh đạo khối nhân dân đa số
(90 triệu) thì còn bầu cử làm gì cho mất công, vô ích. Chính
Điều 4 Hiến pháp này đã thông báo một điều hiển nhiên:
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC
ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC
DÂN CHỦ như Hiến pháp đã lừa dối tuyên bố.,.

Sài Gòn 2006-2013

<strong>Trần Mạnh Hảo</strong>***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130127/dieu-4-hien-phap-1992-pha-huy-nen-tang-cua-chinh-ban-hien-phap),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét