Nguyễn Trọng Chiến - Dân chủ trực tiếp: Quyền đề xướng và trưng cầu dân ý

Dân chủ trực tiếp là một chính quyền do dân tự điều hành,
không cần bầu ra đại diện để điều hành chính quyền này.
Dân chủ trực tiếp mới nhấn mạnh quyền và năng lực của
công dân trong việc quyết định chính sách quốc gia, quy chế,
pháp luật, hiến pháp. Ở nước ta, hiến pháp năm 1946 đã trao
cho dân tộc ta quyền phúc quyết. Mặc dù vậy, vì nhiều khó
khăn thời bấy giờ mà người dân đã không được thực hiện
quyền phúc quyết của họ. Ở một số nước, khái niệm và
phạm vi của Dân chủ trực tiếp mới bao gồm ba biểu hiện
thực tiễn: quyền đề xướng, trưng cầu dân ý và quyền bãi
miễn. Biểu hiện thứ ba cho phép người dân bãi nhiệm quan
chức hoặc đại biểu thông qua bỏ phiếu. Quyền bãi miễn là
ngang hàng với quyền bầu cử chứ không phải một quyền nằm
dưới cái ô của dân chủ trực tiếp. Cả quyền đề xướng
và trưng cầu dân ý đều là những biểu hiện thực tiễn của
Dân chủ trực tiếp mới.

<h2>Quyền đề xướng</h2>

Quyền đề xướng là quyền trong đó công dân, sau khi thu thập
đủ số lượng chữ ký nhất định từ những công dân khác,
có thể yêu cầu chính phủ đưa đề xuất của công dân đó
về chính sách, quy định, luật hoặc sửa đổi hiến pháp ra
bỏ phiếu toàn dân. Dân sẽ quyết định chấp thuận hay bác
bỏ để xuất này. Người dân Thụy sĩ đã có quyền đề
xướng như vậy từ cách đây hơn 100 năm. Một số bang của
Mỹ cũng công nhận quyền này.

Ví dụ, ở một vài bang của Mỹ, có hai loại đề xướng:
trực tiếp và gián tiếp. Trong đề xướng trực tiếp, đề
xuất về luật hay chính sách của công dân được đưa thẳng
ra bỏ phiếu toàn dân mà không cần chính quyền xem xét. Trong
đề xướng gián tiếp, đề xuất về luật hoặc chính sách
của công dân được trình lên chính quyền (cơ quan pháp lý, cơ
quan hành chính hoặc một ủy ban đặc biệt) xem xét trước khi
đưa ra bỏ phiếu toàn dân. Trong trường hợp này, cơ quan lập
pháp hoặc cơ quan hành chính luôn có thể thông qua luật hoặc
chính sách được đề xuất đó để tránh bỏ phiếu toàn dân.
Mặc dù những đề xuất này có nguy cơ bị chính quyền bác
bỏ hoặc cản trở, nhưng đề xướng gián tiếp có ưu điểm
là cho phép chính quyền cải thiện chất lượng của đề
xuất.

<h2>Trưng cầu dân ý</h2>

Trưng cầu dân ý là biểu hiện của quyền phúc quyết và là
phương pháp phổ biến của dân chủ trực tiếp. Trong một
cuộc trưng cầu dân ý, công dân có thể bỏ phiếu chấp thuận
hoặc bác bỏ luật, chính sách hay các sửa đổi hiến pháp đã
được cơ quan lập pháp, cơ quan của chính phủ đề xuất
hoặc thông qua.

Trong đề xướng, dân bỏ phiếu cho đề xuất của dân, còn
trong trưng cầu dân ý, dân bỏ phiếu cho đề xuất của chính
phủ. Theo cách hiểu này, đề xướng được xem như đúng nghĩa
dân chủ trực tiếp hơn trưng cầu dân ý.

Trưng cầu dân ý có thể được chia ra thành nhiều loại bằng
một số tiêu chuẩn. Một trong những tiêu chuẩn đó là bắt
buộc hay không bắt buộc. Trong trưng cầu dân ý bắt buộc,
hiến pháp hoặc luật quy định rằng dự thảo sửa đổi hiến
pháp hoặc lụât phải được đưa ra cho người dân bỏ phiếu
trước khi chúng có hiệu lực. Trong trưng cầu dân ý không bắt
buộc, việc có đưa ra trưng cầu dân ý về vấn đề đó hay
không tùy thuộc vào những người đề xuất hoặc chính phủ.
Tuy nhiên, người dân vẫn có thể yêu cầu hoặc chính phủ
chủ động tổ chức trưng cầu dân ý về những vấn đề quan
trọng để ngăn chặn những quyết định vội vàng của chính
quyền. Ví dụ: một số nước Châu Âu quyết định tổ chức
trưng cầu dân ý về công ước thành lập hiến pháp Châu Âu
trong những năm 2005-2006, tuy nhiên những cuộc trưng cầu dân ý
như vậy không phải lúc nào cũng nhanh chóng được luật pháp
của các nước đó cho phép. Trong thực tiễn, những cuộc trưng
cầu dân ý không bắt buộc như vậy thường xuất hiện khi
liên quan đến việc thành lập hiến pháp, độc lập, thay đổi
lãnh thổ hoặc các vấn đề chủ quyền.

Tiêu chuẩn thứ hai liên quan đến việc ai có quyền kêu gọi
trưng cầu dân ý. Đặc biệt trong trường hợp trưng cầu dân
ý không bắt buộc nêu trên, cả công dân và chính phủ đều
có thể kêu gọi trưng cầu dân ý. Theo tiêu chuẩn này trưng
cầu dân ý được chia làm hai loại: trưng cầu dân ý đại
chúng và trưng cầu dân ý của chính phủ. Trong trưng cầu dân
ý đại chúng, sau khi thu thập đủ một số lượng chữ ký,
người dân có quyền yêu cầu chính phủ tổ chức trưng cầu
dân ý về luật hoặc chính sách đã được thông qua. Trong
trưng cầu dân ý của chính phủ, việc này được các cơ quan
của chính phủ chủ động thực hiện. Cho dù là do cơ quan lập
pháp hay hành chính đề xướng, những cuộc trưng cầu dân ý
như vậy thường dễ bị thao túng vì mục đích chính trị. Ở
một vài bang ở Mỹ, cơ quan lập pháp bang không được cho phép
đề xướng trưng cầu dân ý về những luật được chính cơ
quan lập pháp này thông qua.

Tiêu chuẩn phân loại thứ ba là kết quả trưng cầu dân ý có
phải là kết luận cuối cùng hay chỉ mang tính chất tham khảo
cho chính phủ.

Nói một cách đơn giản, quyền đề xướng cho phép dân có
được cái dân muốn, trong khi trưng cầu dân ý cho phép dân
loại bỏ cái dân không muốn.

<h2>Dân chủ trực tiếp ở nước ta</h2>

Hiến pháp nước ta năm 1946 do Hồ Chủ Tịch trực tiếp soạn
thảo đã trao cho dân quyền phúc quyết các sự việc hệ trọng
của quốc gia. Tư tưởng này xuất phát từ một chân lý chính
trị: Nền tảng của nhà nước phải dựa trên ý dân, nếu
mọi người đều tham gia xây dựng luật pháp thì cuối cùng
họ chỉ phải tuân theo chính họ và sẽ không có đàn áp. Mặc
dù vậy, bản hiến pháp này lại trao quyền cho phép trưng cầu
dân ý vào tay quốc hội. Kết quả là hơn 50 năm sau người dân
Việt nam vẫn chưa được hưởng quyền phúc quyết của họ.
Có thể vì lý do chiến tranh chia cắt, giao thông và công nghệ
yếu kém mà nhà nước không có điều kiện cho người dân
thực hiện quyền phúc quyết. Trong hiến pháp hiện hành mặc
dù vẫn còn quy định cho phép quốc hội trưng cầu ý dân,
nhưng thiết nghĩ nếu phúc quyết là quyền của dân thì dân
phải được thực hiện nó bất cứ khi nào dân muốn. Không
những thế, để cho dân làm chủ một cách trực tiếp, trong
điều kiện công nghệ thuận lợi ngày nay, người dân cần có
thêm quyền đề xướng. Thụy sĩ là một quốc gia tiến bộ
bậc nhất thế giới, người dân Thụy sĩ đã được hưởng
quyền đề xướng và quyền phúc quyết hơn 100 năm nay.

<h2>Dân chủ trực tiếp ở Thụy sĩ</h2>

Công dân Thụy sĩ có quyền đề nghị thay đổi hiến pháp và
bác bỏ dự thảo luật. Mọi sửa đổi hiến pháp đều phải
được đưa ra trưng cầu dân ý. Những thay đổi nhỏ trong
hiến pháp Thụy sĩ diễn ra khá thường xuyên mà không ảnh
hưởng tới những phần cốt lõi của hiến pháp và ổn định
của hệ thống chính trị. Trái lại, dân chủ trực tiếp là
yếu tố quan trọng tạo nên sự ổn định chính trị nổi
tiếng ở nước này. Trong việc thay đổi hiến pháp, trưng cầu
dân ý là bắt buộc. Để yêu cầu chính phủ trưng cầu dân ý
nhằm sửa đổi hiến pháp hoặc luật, cần ít nhất 1.2% dân
số ký tên.

<h2>Dân chủ trực tiếp trên thế giới</h2>

Một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp đã được nước
Pháp cách mạng thực hiện ở Châu Âu. Quốc hội tuyên bố
rằng hiến pháp phải được nhân dân quyết định. Tháng
8/1793, 6 triệu cử tri được trao quyền quyết định bản hiến
pháp dân chủ mới của đất nước (Hiến pháp Montagnard). Gần
90% tán thành với bản hiến pháp mang tính cách mạng này, trong
đó điều khoản cho phép 10% cử tri kêu gọi trưng cầu dân ý

Thụy Sĩ đã đưa ra nền tảng tiếp theo cho bước của dân
quyền. Từ đó dân quyền quay trở lại Mỹ: đến những bang
miền tây bắc nước Mỹ cuối thế kỷ 19, và đến Uruguay
đầu thế kỷ 20. Khi liên bang Úc đựơc thành lập năm 1901,
hiến pháp của nó lấy cảm hứng từ cả chủ nghĩa liên bang
ở Mỹ và quy tắc đa số kép trong việc sửa đổi hiến pháp
của Thụy Sĩ. Cũng như ở Thụy Sĩ, hơn một trăm năm nay ở
Úc việc sửa đổi hiến pháp yêu cầu đa số của toàn cử tri
và đa số bang tán thành.

Từ trước khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, các công cụ
của dân chủ trực tiếp đã đạt được vị trí quan trọng
ở một số lượng lớn các quốc gia trên thế giới như Ý,
Philippines, Nam Phi, Ecuador, Canada và nhiều quốc gia khác. Hai trăm
năm nay, hơn 1500 cuộc bỏ phiếu toàn dân về những vấn đề
quan trọng đã được tổ chức trên thế giới, một nửa trong
số đó được thực hiện trong 20 năm gần gây.

Nhiều nơi trên thế giới ngày nay, các phương tiện đề
xướng và trưng cầu dân ý của công dân đã trở thành một
thành phần mạnh mẽ của nền dân chủ đại diện mới, không
chỉ ở Thụy Sĩ, phân nửa nước Mỹ và thâm chí cả chế
độ quân chủ cha truyền con nối ở Công quốc Liechtenstein.

<h2>Vấn đề dân trí </h2>

Hình ảnh về những người dân bình thường vô giáo dục, non
nớt và thờ ơ với chính trị, hành xử theo ham muốn cá nhân
đã đeo bám làm chậm lại bước tiến của dân chủ từ thuở
ban đầu. Hết lần này đến lần khác, nhà cầm quyền dùng
ảnh người dân thường thiếu năng lực chính trị để phản
đối yêu cầu cần chủ trực tiếp. Những rào cản đó có
thể làm chậm lại nhưng không thể chặn bước tiến của dân
chủ.

Vào thế kỷ 19 và 20, những lý do này từng được dùng để
phản đối dân chủ và chống lại việc mở rộng quyền bầu
cử cũng như quyền bình đẳng chính trị cho phụ nữ. Ngày nay
quyền bầu cử đại biểu và quyền bình đẳng chính trị cho
phụ nữ không còn là vấn đề đáng bàn luận. Nhưng những
lời bao biện đó vẫn tiếp tục tỏ ra hữu hiệu trong việc
phản đối quyền được bỏ phiếu của dân về các vấn đề
trọng đại trong dân chủ trực tiếp.

Có một bằng chứng mà chỉ có những ai làm bộ không biết
mới chấp nhận được những lời bao biện nói trên. Đó là,
nếu đúng thì làm sao nền dân chủ trực tiếp ổn định có
thể tồn tại ở Thụy sĩ trong hơn 100 năm, vì một nền dân
chủ trưng cầu dân ý có thể tiêu diệt chính nó.

Những điều kiện tiên quyết về công nghệ và giáo dục cho
nền dân chủ chưa bao giờ hoàn thiện như chúng ta có ngày hôm
nay. Không có lý do gì để cho rằng một số người có khả
năng quyết định các vấn đề của cộng đồng tốt hơn
những người khác. Hơn thế nữa, việc trao quyền đề xướng,
quyền phúc quyết cho dân còn khuyến khích dân trí phát triển.

<h2>Tài liệu tham khảo:</h2>

1. Guide book to Direct democracy in switzerland and beyond, Tác giả:
Bruno Kaufmann (Chủ tịch ủy ban bầu cử Thụy điển)

2. Hiến pháp nước Việt nam dân chủ cộng hòa năm 1946

3. Hiến pháp nứơc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm
1992

4. Hiến pháp Liên bang Thụy sĩ năm 1999, 1848

5.
http://www.mcgeorge.edu/Research_Centers_and_Institutes/Capital_Center_for_Public_Law_and_Policy_Home/Publications/California_Initiative_Review/California_Initiative_Review_Reports/Direct_Democracy.htm

<em><strong>Chiba ngày 11 tháng 2 năm 2012</strong></em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13181), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Trần Minh Khôi - Tư duy Tàu chống Tàu

Note này là để nói thêm cho cái status của tôi hôm qua nhận
xét về bài "<a
href="http://www.drnikonian.com/2012/06/xin-dung-quang-quat/">Xin đừng
quăng quật</a>" bên blog "Dr. Nikonian". Cái status viết,
"<em>[tôi] thật sự lo ngại với những bài viết như thế
này. hãy khoan nói đến các yếu tố lịch sử (được nhào
nặn qua lăng kính của chủ nghĩa dân tộc), kích động sự thù
hận, ngay cả khi nhân danh bảo vệ quyền lợi quốc gia, không
bao giờ là điều nên khuyến khích.</em>"

Các bạn ST, TH, và DN có ý kiến phản hồi, cho rằng tôi không
có lý do gì phải lo ngại cả. Các bạn là những người mà
tôi rất quý mến. Tôi thấy mình nên viết vài dòng, nếu không
để hiểu nhau hơn thì chí ít cũng là để nói thêm điều mình
muốn nói. Tôi chưa có dịp được quen biết blogger "Dr.
Nikonian" nhưng đọc qua những bài viết trên trang web, tôi
thật sự cảm mến tác giả. Cái note này nếu có phê bình tác
giả đôi điều thì cũng chỉ là mượn một vài đoạn trong
bài viết rất hay đó để minh họa cho vài ý tưởng của tôi
thôi. Tôi có thể mượn một bài viết khác, của người khác,
nhưng câu chuyện bắt đầu từ bài viết này thì thôi cứ tạm
mượn bài viết này đi. Nếu có lúc nào đó có dịp được
gặp, xin rót một ly rượu tạ tội với tác giả.

Bài viết có ba phần, phần đầu là hình ảnh của lá thư Đô
đốc Hải quân Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Chơn gởi bà quả
phụ Lê Kim Chiêu sau khi chồng bà, Đại úy Thạch, cùng đồng
đội trên chiến hạm Nhật Tảo hy sinh trong trận chiến chống
quân xâm lược Trung Quốc ở Hoàng Sa năm 1974. Tác giả nhắc
lại những kỷ niệm thời niên thiếu trong những ngày sôi
động đó cũng như những sự kiện của năm năm sau, 1979, khi
Trung Quốc lần nữa xua quân xâm chiếm biên giới phía Bắc.
Phần cuối là những xác tín niềm tin và tình yêu của tác
giả đối đất nước. Tác giả hứa nguyện sẽ xuống đường
làm nhân chứng cho niềm tin và tình yêu đó.

Nếu bài viết này chỉ dừng lại ở hai phần này thôi thì
đây là một bài viết tuyệt vời. Nó chứa đựng đầy đủ
những điều cần nói - ký ức, niềm tin, tình yêu đối với
đất nước - và được nói một cách chân thành, súc tích, và
đầy nhiệt huyết. Nhưng rất đáng tiếc, cũng như sự đáng
tiếc thường thấy trong các bài viết có cùng chủ đề, tác
giả vay mượn những ý tưởng đã được cái khuôn thước ý
thức hệ dân tộc nhào nặn từ gần một thế kỷ qua. Sự vay
mượn này hoàn toàn không cần thiết vì không có nó bài viết
của tác giả cũng đã đầy đủ. Nhưng sự hiện diện của
chúng tố cáo một lối mòn tư duy mà ở thời đại của chúng
ta, khi chúng ta cùng lúc đang đấu tranh cho tự do và công lý,
đã trở nên nguy hiểm. Tình trạng khuất lấp đối với những
ý tưởng nguy hiểm này có lẽ bắt nguồn từ những nhu cầu
chính trị xã hội ngắn hạn như kêu gọi biểu tình phản
đối nhà nước độc tài hay thế lực ngoại xâm chẳng hạn.
Ý tưởng, như những hạt giống, một khi đã nảy mầm và phát
triển thì chúng có cuộc sống riêng của chúng. Là nạn nhân
triền miên của những ý tưởng độc hại, hơn ai hết, chúng
ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ trả một giá rất đắt cho
thái độ thỏa hiệp với mầm mống của các ý tưởng nguy
hiểm. Hãy đi vào phần hai của bài viết để xem tác giả nói
gì.

<div class="special_quote"><em>Ghét Tàu thì không cần cố gắng và
tranh luận. Khác với những nền đô hộ mà sự xâm lược luôn
đi kèm với một chút khai sáng, 10 thế kỷ đô hộ của người
Tàu trên đất nước hình chữ S không hề mang lại điều gì
tốt đẹp, trừ công khai hóa về nông nghiệp của Sĩ Nhiếp.
Tàn ác như thực dân Pháp mà còn có được Viện Viễn Đông
Bác cổ, hội Đô thành hiếu cổ… để nghiên cứu, bảo tồn
di sản văn hóa của chính dân tộc mà họ đô hộ. Đó là chưa
kể Trường Đại học Y Hà nội, Trường Mỹ thuật Đông
dương… đã để lại trong lịch sử Việt nam những cái tên
sáng chói của những trí thức Tây học ngang tầm thế
giới.</em></div>

Một đặc trưng của chủ nghĩa dân tộc các loại là cố gắng
nhào nặn lịch sử cho phù hợp với khuôn thước và nhu cầu
đương đại. Nhưng ngay ở đây, sự nhào nặn lại quá vụng
về. Người Pháp không chỉ đem lại cho Việt Nam các trường
đại học hay những gương mặt học thuật sáng giá như Nguyễn
Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh. Chính qua người Pháp chúng ta đã được
làm quen với những ý tưởng đầu tiên về bình đẳng và tự
do, về quyền và chủ quyền quốc gia, về dân tộc và độc
lập, về nhà nước và mô hình nhà nước-quốc gia, về hàng
loạt những khái niệm khác làm nền tảng cho tư duy chính trị
đương đại. Tương tự, những triều đại đầu tiên sau thời
kỳ Bắc thuộc của Đại Việt được đặt trên khuôn mẫu
chính trị của kẻ đô hộ phương Bắc. Những cuộc khởi
nghĩa trước đó của Lý Bí, của Dương Đình Nghệ, của Ngô
Quyền cũng hoàn toàn dựa trên tư duy chính trị phương Bắc.
Nền "văn hiến chi bang" mà chúng ta ngày nay vẫn tự hào
cũng là kết quả của sự chung đụng với văn minh phương
Bắc. Có thể nói, chính cái tư duy chính trị vương quyền
chúng ta học được từ kẻ đô hộ đã giúp cho quốc gia Việt
Nam hiện đại có một lãnh thổ thống nhất từ Nam Quan (nay
đã mất) đến Cà Mau, dù rằng chúng ta đã làm điều đó trong
sự hủy diệt đối với văn hóa thiểu số. Cha ông chúng ta
chống Hán xâm lược nhưng <span class="underlined-text">chưa bao
giờ từ chối không gian văn hóa Hán</span>. Thái độ thù
nghịch với lịch sử và văn hóa Hán chỉ xuất hiện cùng với
sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam hồi đầu
thế kỷ 20.

Xin đọc tiếp,

<div class="special_quote"><em>Còn người Tàu ư? Có dân tộc nào
thâm hiểm đến độ đốt sách, chôn nho sĩ… để tuyệt diệt
cội rễ văn hóa của dân tộc chúng ta như họ? Có kẻ xâm
lăng nào tham lam đến độ ngoài các sản vật thời trân của
đất nước, còn bắt cha ông ta phải tiến cống cả danh sĩ,
mỹ nữ…, những nguồn gene ngoại hạng của đất nước sang
Tàu? Và dù mê tín, cột đồng mà Mã Viện dựng lên với lời
nguyền độc địa "đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" là
khẳng định chắc chắn nhất của dã tâm tuyệt diệt trăm họ
Bách Việt trên đất nước chúng ta.</em></div>

Trong một xã hội văn minh, những lời kêu gào thống thiết ở
đoạn văn trên có thể bị coi là những kích động hận thù.
Một phần chúng vẫn là thói quen nhào nặn các sự kiện lịch
sử cho phù hợp với nhu cầu tập quần của chính trị đương
đại, phần khác là tập quán đẩy các khái niệm dân
tộc/chủng tộc đi đến tận cùng của sự phân hóa mà kết
quả của nó không có gì khác hơn là sự xung đột giữa các
cộng đồng quốc gia. Nếu cuộc đốt sách của Minh Vĩnh Lợi
đối với Đại Việt được coi là "tuyệt diệt cội rễ văn
hóa" thì hành xử của các triều đại Đại Việt đối với
Champa phải được coi là gì? Sự hủy diệt đối với các
triều đại trước bởi các triều đại sau của Đại
Việt/Việt Nam, mà gần đây nhất là hành xử của những
người thắng trận miền Bắc đối với người anh em bại
trận miền Nam sau cuộc chiến 1975 phải được coi là gì?
Đoạn văn trên là bằng chứng thường thấy của sự lựa
chọn và kiến giải các sự kiện lịch sử có chủ định để
cám dỗ niềm đam mê hoang dã mang tính bộ lạc của chủ nghĩa
dân tộc.

Và cuối cùng, vẫn là một tâm thức kiêu ngạo đầy mặc cảm
tự ti. Hãy đọc tiếp,

<div class="special_quote"><em>Với những ký ức ghê sợ như thế,
đừng ngạc nhiên khi thấy não trạng đề kháng ngoại xâm đã
là một phần của căn tính Việt. Vì sao dân tộc chúng ta có
thể tồn tại mà không bị đồng hóa sau 10 thế kỷ dưới ách
một dân tộc hung hãn như vậy, tự nó là một phép lạ lịch
sử ngoại hạng và chưa từng có ở bất cứ dân tộc nào
khác.</em></div>

Ở đây tư duy dân tộc chủ nghĩa bộc lộ trọn vẹn sự đáng
thương của nó: nó đang thủ dâm.

<h2>Tư duy chống Tàu</h2>

Lữ Phương, trong một bài viết gần đây, đã vạch ra những
hệ lụy trong việc chọn lựa của những người lãnh đạo
Đảng Cộng sản Việt Nam để rơi vào trong quỹ đạo của
Cộng sản Trung Quốc hồi những năm '50 đối với vấn đề
bá quyền Trung Quốc mà chúng ta đang phải đối diện hiện nay.
Thực ra, kể từ Lê Thánh Tông đến nay, ngoài 80 năm thuộc
Pháp, chúng ta chưa bao giờ có ý định thoát ra khỏi quỹ đạo
chính trị Trung Quốc. Ngay cả khi chúng ta đã thắng trong các
cuộc chiến chống xâm lược thì chúng ta lại tự nguyện lún
sâu vào trong quỹ đạo chính trị của họ. Những triều đại
độc lập của Đại Việt, và của Việt Nam hiện đại, vẫn
là phên dậu, là phiên thuộc của vương quyền phương Bắc.

Điều này làm cho cuộc chiến chống Trung Quốc lần này mang
một ý nghĩa khác: chúng ta muốn một lần và mãi mãi vượt ra
khỏi ảm ảnh làm phên dậu của Trung Quốc, chúng ta muốn một
lần và mãi mãi thoát ra khỏi quỹ đạo chính trị Trung Quốc.
Chúng ta muốn tự do. Chúng ta muốn có công lý giữa các cộng
đồng quốc gia láng giềng. Chúng ta đòi được đối xử bình
đẳng. Chúng ta đòi được đối xử với danh dự. Chúng ta
muốn giữ nguyên vẹn không gian sinh tồn này cho con cháu mai sau.

Những điều đó đã đủ xứng đáng cho một cuộc chiến.
Chúng ta không cần phải viện dẫn một hiện hữu nào cao hơn
chúng và cao hơn chúng ta. Mỗi cá nhân đã là một hiện hữu
cao nhất. "Dân tộc", nếu khái niệm này xứng đáng tồn
tại thì nội hàm của nó không thể vượt lên trên tổng lực
của những hiện hữu cao nhất đó. Tổ quốc không trên hết.
Mỗi cá nhân của chúng ta mới là trên hết. Chúng ta từ chối
nuôi dưỡng sự tồn tại của bất cứ khái niệm "dân
tộc", "tổ quốc" nào cao hơn quyền sống của mỗi cá
nhân.

Cuộc chiến chống Trung Quốc lần này, do đó, là một phần
của cuộc chiến giành lại tự do và công lý cho từng mỗi cá
nhân và cho từng mỗi cộng đồng quốc gia. Chúng ta nhất
định không để cho lý tưởng cao thượng đó bị đánh tráo
bởi những tư duy hận thù lẩm cẩm của chủ nghĩa dân tộc
nhằm tôn thờ một hiện hữu, thật ra là những ảo giác, nào
đó cao hơn mỗi cá nhân. Chúng ta nhất định không để bị
cuốn vào trong những đam mê thù hận, ngay cả thù hận kẻ
lấn ép mình. Phải khẳng định rằng chúng ta không ghét
người Tàu, cũng như chúng ta không ghét bất kỳ một cộng
đồng dân nào. Phải khẳng định rằng chúng ta không phủ
nhận không gian văn hóa Hán mà cha ông chúng ta đã góp phần
xây dựng nên. Chúng ta quý mến người Tàu nhưng sẽ làm họ
phải khuất phục trước ý chí không khuất phục sức mạnh bá
quyền của chúng ta. Chúng ta tôn trọng họ nhưng sẽ làm nổ
tung bất cứ một giàn khoan nào phiên lưu trên Biển Đông. Đây
là một cuộc chiến đòi hỏi ý chí và sự tỉnh táo, đòi
hỏi sự kiên quyết và bao dung. Chỉ có một cuộc chiến
được đặt trên nền tảng của những giá trị lớn của tự
do và công lý thì chúng ta mới thành công trong cố gắng vượt
ra khỏi bóng đè của họ.

Chống một chủ nghĩa dân tộc lớn bằng một chủ nghĩa dân
tộc nhỏ hơn là vô vọng. Những đam mê cảm tính được kích
dục từ sự nhào nặn lịch sử để nuôi dưỡng thù hận sẽ
không giúp được chúng ta. Hơn thế, chúng chứa đựng nguy cơ
phản bội các giá trị và bị phản bội bởi quyền lực.

<em>(sẽ viết về nguy cơ phản bội và bị phản bội của tư
duy dân tộc chủ nghĩa trong cái note kế tiếp)</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13185), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Đào Tuấn - “Tình trạng 30%” và câu chuyện xứ Thanh

<em><strong>Phải khẳng định là cán bộ của chúng ta đang sống
"quá tài", chứ không phải là"quá khổ", khi mà hầu hết
đều chĩnh chện trong bối cảnh lương lậu, phụ cấp chỉ
đảm bảo "mức sống âm", tức là tự "ăn vào mình"
để sống.</strong></em>

<div class="boxleft300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/canbotietkiem.jpg" /></div>
Phát biểu tại phiên chất vấn hôm 14-6, Đại biểu QH Phạm
Xuân Thăng đã đưa ra một định lượng: Có nơi phụ cấp chỉ
bằng "vài ngày công lao động phổ thông". Ấy thế mà thật
tréo ngoe, người ta phải "chạy" để được làm cán bộ.
Thế mà không có cán bộ nào muốn ra đường làm… cửu vạn.
Thậm chí, tuần rồi, một kỷ lục mới được xác lập khi
báo chí công bố một con số khiến những người làm dân phải
giật mình: Có tới 500 cán bộ ở một xã.

Đó là xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đây
là địa phương còn tới 30,6% hộ nghèo. Là nơi thu ngân sách
tất tật 400 triệu mỗi năm thì mất tới 105 triệu nuôi cán
bộ. Và tất nhiên đó là nơi mà cứ làm ra 5 tạ thóc, người
dân phải đóng "1 tạ phí".

Theo NNVN, Quảng Vinh có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân nhưng
có tới… 500 cán bộ lớn bé các loại. Tức là cứ 4 hộ dân
thì có một "cán bộ". Số lượng này không dùng chữ
"khổng lồ", không bảo "đông như quân…Nguyên" thực
không biết dùng từ nào khác. Ngoài cán bộ có tí "chuyên"
được hưởng lương từ NSNN, số cán bộ còn lại đương
nhiên sống bằng…thóc do người dân đóng góp. Một vị phó
chủ tịch Mặt trận được dẫn lời phát biểu: "Tất cả
phụ cấp cho những cán bộ như thế đều được tính bằng
thóc. Cứ đến hạn nhận lương là họ lấy tiền theo giá thóc
thị trường. Còn xã phải thu phí từ hoạt động sản xuất
nông nghiệp của người dân vì ngân sách quá ít ỏi, không
gánh nổi. Xã giao chỉ tiêu cho thôn, mỗi thôn 40 triệu đồng,
cứ thế mà thu".

Người 200 cân thóc, kẻ 2 triệu đồng. Thu nhập này đúng là
"mức sống âm", là mở miệng nói "không đủ sống".
Nhưng là "trưởng giả", là "phú ông" rất nhiều so với
chính những người phải đóng thóc nuôi họ. Ở Quảng Vinh,
mỗi hộ bình quân chỉ 2 sào ruộng 2 vụ với 5 tạ thóc mỗi
năm (chưa trừ 1 tạ đóng phí). Lương cán bộ mỗi tháng, dù
"mức sống âm", dù "tự ăn vào mình" cũng bằng nửa thu
nhập của một hộ dân mỗi năm.

Bây giờ thì có lẽ rất nhiều người mới vỗ trán để hiểu
cho sự không đủ sống một cách… danh giá của chức dịch
các loại.

Rất tình cờ cựu Phó trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa Lê Văn Cuông
là người chất vấn nhiều nhất xung quanh chuyện "cái
ghế". Tháng 6-2006, ông Lê Văn Cuông đã làm nóng nghị
trường khi thẳng thắn chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Đỗ Quang Trung về việc chạy chức chạy quyền. Không chịu
được lối trả lời "phải được xem xét bằng những
trường hợp cụ thể", năm 2007, ông thậm chí còn chuyển
đơn thư khiếu tố về việc "cán bộ xã chạy chức, cán bộ
huyện bao che" ở chính Thanh Hóa cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trần Văn Tuấn. Nghị trường hôm đó không ít nụ cười nửa
miệng. Cũng thật khó tin khi đến cái chức bằng hột mè hột
cải cũng phải "chạy". Nhưng "Câu chuyện xứ Thanh" hôm
nay có vẻ là câu trả lời thỏa đáng nhất: Không làm gì mà
mỗi tháng cũng bằng dân đen chổng mông cày cả năm thì tội
gì mà không làm cán bộ.

Thực ra "câu chuyện xứ Thanh" còn có một nguyên do khác mà
sách "Phong tục Việt Nam" đã nhắc tới. Đó là việc bỏ
tiền mua bằng được một chức dịch trong làng, thậm chí chỉ
một chân Nhiêu, chân Xa để thoát tiếng "bạch đinh", để
khỏi bị bắt nạt, để "một tiếng giữa làng hơn một sàng
xó bếp".

Nhưng nói câu chuyện "lạm phát chức dịch", không thể
không nhắc lại "phút thật thà đột xuất" của ông Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan "Hiện có 30% cán bộ,
công chức làm việc tốt, 30% làm việc cầm chừng và 30% có
mặt chỉ để lãnh lương" - lời ông Hoan. (Dù sau này Thứ
trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn có lần thanh minh con số 30%
là "chưa có thống kê rõ ràng", là "chỉ là cách nói
định tính chứ không phải định lượng").

Nhưng câu chuyện "tăng cường cán bộ" dường như chưa có
dấu hiệu dừng lại. Nhân dân và cử tri còn chưa quên hồi
tháng 10 năm ngoái, rất nhiều các vị đại biểu QH đã đề
nghị: Tăng số chức danh cán bộ công chức. Thêm cán bộ không
chuyên cấp xã. Nâng phụ cấp. Cứ theo ý tứ của 3 cái gạch
đầu dòng này thì dường như chúng ta đang thiếu cán bộ trầm
trọng và số cán bộ "nghiến răng đương chức" đang đói
trầm trọng. Bị đề xuất dữ quá, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Nguyễn Thái Bình khi đó đành hứa sẽ báo cáo, xin ý kiến
để sửa nghị định 92. Tuy nhiên, ông cũng khôn ngoan khi ném
trả hàng loạt con số. Rằng tổng số cán bộ, công chức từ
cấp Trung ương đến các huyện khoảng 270.000 người, tăng 13,7%
so với thời điểm đầu nhiệm kỳ của Chính phủ khóa XII.
Lượng quan chức cấp xã, phường, thị trấn là 233.000. Con
số cán bộ dù "không chuyên trách" từ xã, phường đến
thôn ấp thậm chí lên tới 550.000. Và 150.000 bổ sung "tùy
tình hình thực tế".

Tổng cộng số cán bộ ăn lương từ tiền thuế hay tiền thóc
của dân lên tới 1,2 triệu người, chiếm khoảng 1,4% so với
85,7 triệu dân.

Họa đơn vô chí, "đông như quân Nguyên", "30% cầm chừng,
30% không làm gì cả" chỉ là một trong vô số những căn
bệnh kinh niên của nền hành chính. Kèm theo đó phải kể đến
những loại nan y khác mà chính Bộ Nội vụ cũng thừa nhận.
Đó là cơ chế "xin-cho" trong tuyển dụng. Đó là bệnh
"sống lâu lên lão làng". Đó là tình trạng "làm giả
hưởng lương thật". Đó chủ nghĩa cào bằng "Làm nhiều
như làm ít, làm ít như không làm". Và đó là căn bệnh "khô
cứng": "Có vào nhưng khó ra".

Trở lại với câu hỏi: Vì sao lương không đủ sống
nhưng ai cũng muốn làm cán bộ? Câu trả lời có khi đơn giản
đến không ngờ. Bởi không có cán bộ nào sống bằng lương,
dù ai cũng lĩnh lương. Bởi "trong lương có lậu". Chẳng
phải là trong vở tuồng dân gian "Nghêu-Sò-Ốc-Hến" nổi
tiếng, các tác giả dân gian đã dùng một từ rất tuyệt là:
"thất lộc". Quan chức chỉ hết lộc khi "về giời",
hoặc xuống làm bạch đinh.

Dân gian nói gì cấm có sai bao giờ.

Chừng nào mà vẫn còn "tình trạng 30%" , chừng nào những
"hột mè hột cải" ở nông thôn vẫn sống bám vào hột
thóc như dáng giọt mồ hôi thứ dân, thì chừng đó vẫn sẽ
còn tồn tại "câu chuyện xứ Thanh".

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13184), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Đào Tiến Thi - Ai phải chịu trách nhiệm nếu Trung Quốc mời thầu thành công 9 lô dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam?

Ngày 5-6-1862, Phan Thanh Giản đại diện cho triều đình ký
điều ước Nhâm Tuất cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp.
Mặc dù là đại diện cho triều đình, nhưng sau đó Phan Thanh
Giản đã bị vua Tự Đức quở trách và Tự Đức giao cho Phan
Thanh Giản phải đi chuộc lại 3 tỉnh, coi đó là hành động
lập công chuộc tội. Phan Thanh Giản dẫn đầu phái bộ Việt
Nam sang Pháp nhưng kết cục việc chuộc đất không thành. Năm
1867, Pháp đánh tiếp 3 tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản thấy
sức mình chống không nổi đã giao nốt 3 tỉnh miền Tây cho
giặc và sau đó uống thuốc độc tự tử.

Phan Thanh Giản đã tự nhận trách nhiệm để mất Nam Kỳ.

Ngày 20-11-1873, quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ
nhất, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương không giữ được thành đã
rút gươm tự vẫn. Nguyễn Tri Phương đã tự nhận trách nhiệm
để mất Hà Nội.

Ngày 25-4-1882, quân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ hai, Tổng
đốc Hoàng Diệu không giữ được thành đã thắt cổ tự tử.
Di biểu viết trước khi chết có câu: <em>"Thành mất không sao
cứu được, thật hổ với nhân sĩ đất Bắc lúc sinh
thời"</em>. Hoàng Diệu đã tự nhận trách nhiệm để mất Hà
Nội.

Trên đây chỉ là một vài tấm gương trong hàng loạt tấm
gương tuẫn tiết trong công cuộc chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
Tất nhiên việc đó ngày nay chúng ta đều hiểu, Phan Thanh
Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu,… là bộ phận tiến bộ
của triều đình Tự Đức. Trách nhiệm mất nước thuộc về
triều đình nhà Nguyễn đứng đầu là Tự Đức. Các nhân vật
nói trên thực sự họ cũng đã làm tất cả những gì có thể
để cứu nước và khi thất bại họ đã tự nhận lấy trách
nhiệm bằng việc quyên sinh.

Giở lại lịch sử gần đây, để mất Hoàng Sa năm 1974, mất
Gạc Ma năm 1988 chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Trong các tháng 6, 7, 8 năm 2011 diễn ra một số cuộc biểu tình
ở Hà Nội và Sài Gòn nhưng bị chính quyền ra sức ngăn cản.
Cách ôn hòa nhất là họ vận động không đi biểu tình. Họ
bảo rằng việc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất
nước <strong><em>"đã có Đảng và Nhà nước lo"</em></strong>.
Và cuối cùng chính quyền ra hẳn lệnh cấm biểu tình và đàn
áp khốc liệt những ai còn cố đi.

Theo chúng tôi các cuộc biểu tình lớn nhỏ ấy ngoài việc làm
thức tỉnh tinh thần dân tộc, thì trước hết, nó đã làm
chùn tay những kẻ hiếu chiến cầm quyền ở Bắc Kinh, Nhưng
chẳng bao lâu sau, khi chính phủ ta đã dẹp xong các cuộc biểu
tình thì nhà cầm quyền Bắc Kinh lại tiếp tục gây hấn.
Ngoài các hành động quen thuộc như bắt tàu ngư dân, cho tàu
của họ vào đánh cá trong vùng biển của ta, thì họ còn tiến
hành một loạt hoạt động mới như nâng cấp hành chính và
tiến hành khai thác Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt, sự kiện
mới đây nhất, ngày 23-6-2012, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho
Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) công bố
mời thầu quốc tế với 9 lô dầu khí nằm sâu trong vùng đặc
quuyền kinh tế, thậm chí cả thềm lục địa của Việt Nam
(tổng diện tích của khu vực này là 160.129,38 km2).

Theo ông Trần Công Trực, nguyên Trưởng Ban biên giới Chính
phủ thì:

<div class="special_quote"><em>"Việc CNOOC thông báo mời thầu là
một hành động tiếp theo trong chuỗi chiến lược của Trung
Quốc đối với tham vọng "đường lưỡi bò" nhằm biến 80%
diện tích biển Đông thành ao nhà của họ. <strong>Có thể
khẳng định đây là bước đi mới hết sức thâm hiểm của
Trung Quốc.</strong></em>

<em>Việc làm này của Trung Quốc không đơn giản là hành động
"răn đe" khi Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển
Việt Nam mà là <strong>một sự tính toán, mưu đồ sâu xa, có
kế hoạch từ trước.</strong> Vì thế, Việt Nam phải chuẩn
bị một kế hoạch đối phó kịp thời và hiệu quả. Ngoài
việc có những phản ứng ngoại giao có tính nguyên tắc thì
Việt Nam phải có hành động cụ thể"</em>. (Báo Người Lao
động 29-6-2012)</div>

Nếu theo tường thuật của Tuổi trẻ online ngày 28-6-2012 thì
ông Trần Công Trực còn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng hơn
thế: <em>"Đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm, đáng quan
tâm, không thể chỉ cho đây là "đòn gió" mà thực chất là
bước đi cụ thể, nguy hiểm của Trung Quốc"</em>. (Ông Trực
một lần dùng chữ <strong><em>"nguy hiểm"</em></strong>, một
lần dùng chữ <em><strong>"cực kỳ nguy hiểm"</strong></em>)

Tuyên bố của Hội Luật gia Việt Nam ngày 26-6 cũng nêu rõ:
<em>"Việc làm của CNOOC <strong>đã vi phạm nghiêm trọng Công
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982</strong> mà chính
Trung Quốc là quốc gia thành viên, đồng thời <strong>vi phạm
nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam
</strong>đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam"</em> (Báo Lao động 29-6-2012).

Theo tôi, đây là hành động leo thang trắng trợn nhất kể từ
khi họ đệ trình đường lưỡi bò lên Liên hợp quốc
(7-5-2009). Nếu như năm ngoái với hành động 2 lần cắt cáp
tàu thăm dò dầu khí của ta chỉ là hành động <em>"thử
gân"</em>, khiêu khích, thì hành động năm nay là hành động
thực thi, nếu có điều kiện.

Giáo sư C.Thayer, Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a có cảnh báo
rằng <em>"bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý
định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng
thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi
ro rất cao và phải "suy nghĩ thật kỹ" trước khi quyết
định.</em> (Nhân dân điện tử 29-6-2-2011). Mức độ rủi ro
rất cao và phải <em>"suy nghĩ thật kỹ"</em> nghĩa là khả
năng này khó xẩy ra nhưng không phải là không thể xẩy ra. Theo
một nguồn tin khác thì khả năng này hoàn toàn có thể xẩy ra.
Website CRI online 28-6 viết:

<div class="special_quote"><em>"Ngày 24, trang web "Nhật báo nhà
tư vấn Phi-li-pin" đưa tin, Công ty Dầu mỏ Philex
<strong>Phi-li-pin</strong> đang chuẩn bị cùng Tổng công ty
Dầu mỏ Hải dương Trung Quốc khai thác dầu mỏ ở bãi
Lễ Lạc trên Nam Hải.</em>

<em>Ông Vin-xơn Ni-a-bông, Giám đốc phụ trách quan hệ công
chúng, phòng hợp tác đối ngoại của Công ty Dầu mỏ
Quốc gia <strong>Ma-lai-xi-a</strong> cho phóng viên biết, công ty
"không nhấn mạnh tranh chấp chính trị, chủ yếu xem xét
lợi ích kinh tế, thông thường triển khai hợp tác khai
thác trên danh nghĩa nhà thầu, thông qua khai thác, phân chia
lợi nhuận, <strong>mang lại lợi ích kinh tế cho
Ma-lai-xi-a</strong>".</em>

<em>Giám đốc chuyên trách tài vụ của Công ty Dầu mỏ
Quốc gia <strong>Thái Lan</strong> cho biết, lần này Tổng
công ty Dầu mỏ Hải dương thông báo mở thầu 9 lô dầu
khí trên Nam Hải, để hợp tác thăm dò, khai thác với
công ty nước ngoài, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Thái Lan có
hứng thú, sẽ thảo luận tính khả thi về khai thác dầu
mỏ trên vùng biển Nam Hải.</em></div>

http://vietnamese.cri.cn/421/2012/06/28/1s174758.htm

Sự đời nhiều khi như thế: các ông lớn không dám làm (vì
phải giữ thế chiến lược lâu dài và phải giữ cả thể
diện quốc gia) nhưng ông nhỏ lại dám! Vì nhỏ thì chỉ cần
lợi nhỏ và không cần thể diện.

Vậy là, trong việc này, Trung Quốc thành công hay không chủ
yếu phụ thuộc vào mức độ phản ứng của Việt Nam chứ
không nên tin rằng không có anh nào dám vào.

Vậy ta phải làm gì? Theo ông Trần Công Trực thì <em>"Ngoài
việc có những phản ứng ngoại giao có tính nguyên tắc thì
Việt Nam phải có <strong>hành động cụ thể</strong>".</em>

<em>"Hành động cụ thể"</em> là hành động gì? Lời
<em>"cực lực phản đối"</em> của ông Lê Thanh Nghị là
cần thiết nhưng không phải là hành động cụ thể. Như hàng
trăm vụ <em>"cực lực"</em> khác, Trung Quốc đều bỏ ngoài
tai. Nếu có tập đoàn nào đó trúng thầu và khai thác thì
liệu Việt Nam có dám đem quân đội ra đánh đuổi họ không?
Chắc là không, vì <em>"đánh chó phải ngó chủ"</em>! Trong
khi đó có một cách thật dễ và thật hiệu quả là toàn dân
xuống đường biểu thị khí thế quật cường của dân tộc,
cho thấy nhân dân ta sẵn sàng đương đầu ngay cả khi Trung
Quốc phát động chiến tranh, thì nhà cầm quyền Trung Quốc
chắc chắn phải run sợ. Vì họ quá biết trong lịch sử, một
khi dân tộc Việt Nam đã đoàn kết lại và quyết tâm chiến
đấu thì những đội quân xâm lược hùng mạnh của họ đều
tan tác, tan tác đến kinh hồn bạt vía có khi phải
<em>"chừa"</em> hàng trăm năm mới lại dám tiến đánh. Và
cũng chỉ khi toàn dân Việt Nam thể hiện quyết tâm bảo vệ
Tổ quốc thì bạn bè quốc tế mới giúp đỡ, chứ không ai
giúp đỡ kẻ ngồi không. Thế nhưng việc nhân dân tham gia bảo
vệ Tổ quốc bằng hành động trên đã bị nhà cầm quyền
quyết tâm ngăn chặn và tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từng sang
hứa với Trung Quốc <em>"không để tiếp diễn"</em>. Những
người từng đi biểu tình thì ít nhiều đều đã <em>"nếm
mùi yêu nước"</em>: người bị bắt, người bị đánh,
người bị tù, người mất việc, người mất chỗ ở, người
bị cơ quan kiểm điểm. Và tất cả đều bị bôi nhọ danh dự
như những kẻ phá quấy, tiếp tay cho phản động.

Và như vậy thì khả năng 9 lô dầu khí trên tổng diện tích
160.129,38 km2 của Biển Đông của ta bị mất là điều có thể
diễn ra. Sau đó, cái gì sẽ mất tiếp theo thì khỏi bàn. Thực
ra chỉ cần được 1/9 lô dầu kia thì Trung Quốc cũng đã
thắng. Thảm họa mất nước của ta trong tình hình hiện nay
theo nhiều người tiên đoán là sẽ mất từng phần theo chiến
lược <em>"tàm thực"</em> (tằm ăn) của Trung Quốc.

<em>"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách"</em> (Sự hưng
vong của quốc gia có trách nhiệm của cả những người dân
hèn mọn). Thế nhưng Đảng và Nhà nước nhất nhất chỉ cho
riêng mình quyền <em>"hữu trách".</em>

Trước khi đi Pháp đàm phán (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
phải hứa với đồng bào:

<div class="special_quote"><em>"Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu,
tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi
dân. Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: Tôi
cùng anh em đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy
của quốc dân"</em>. (HCM toàn tập, tập 4).</div>

Riêng với đồng bào Nam Bộ, mảnh đất đã từng bị triều
Nguyễn bán cho Pháp, người đứng đầu chính phủ lúc ấy
thấy cần phải hứa chắc chắn hơn:

<div class="special_quote"><em>"Được tin tôi cùng đoàn đại
biểu qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, đồng bào
cả nước, nhất là đồng bào Nam Bộ đều lấy làm bâng
khuâng. Bâng khuâng là vì chưa biết tương lai của Nam Bộ sẽ
ra thế nào. (…) Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh.<strong> Tôi xin
hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người
bán nước</strong>"</em>. (HCM toàn tập, tập 4).</div>

Hồi khoảng 1976, tôi nghe một vở kịch nói trên Đài TNVN, nói
về những ngày tính mạng dân tộc "ngàn cân treo sợi tóc"
năm 1946. Tôi không nhớ là sau khi ký với Pháp Hiệp định sơ
bộ 6-3 hay là Tạm ước 14-9, nhân vật Hồ Chí Minh của vở
kịch đã có lời tuyên bố: <em><strong>"Tôi ký và tôi sẽ
chịu trách nhiệm trước lịch sử".</strong></em>

Vì vậy, bước vào cuộc kháng Pháp, chúng ta gần như chỉ có
tay không nhưng lòng dân đầy tin tưởng, và đó là yếu tố
quyết định của chiến thắng.

Việc trước mắt của đất nước tại thời điểm này: Nếu
để mất 9 lô dầu khí (trên tổng diện tích 160.129,38 km2), thì
ai phải chịu trách nhiệm? Liệu có nhà lãnh đạo nào đứng ra
cam kết với nhân dân rằng cá nhân ông ta, với tư cách là
người đứng đầu đất nước, sẽ đảm bảo hoàn toàn việc
bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
quốc gia, trước mắt là 9 lô dầu khí trên Biển Đông?

<strong>Đào Tiến Thi</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13183), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Thành - Thân gửi hai chị công an Hà Nội ;)

<center><img
src="http://4.bp.blogspot.com/-Rdzon9VWtAw/T-2S2CcGwrI/AAAAAAAAJEE/SEJzxLEBF3I/s400/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan_1316683458_5205_660x374.jpg"
/></center>
<center><em>Nữ cảnh sát Nhân Dân (Minh họa) - Ảnh
Internet</em></center>


Em vừa mới trải qua 9 ngày thực tập ở Tam Đảo. Vui có,
buồn có, bực mình cũng có. Nhưng phải nói rằng trong 9 ngày
qua thì có một chuyện làm em quá khó hiểu, nên về đến nhà
là em phải viết ngay cái note này để chia sẻ cùng anh chị em.

Hôm kia, 27/6/2012, đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều với các bạn
thì em nhận được một cuộc điện thoại từ bố. Bố nói
rằng có 2 chị an ninh, 1 người phụ trách ở trường mình
(Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN) và một chị phụ trách
ở mấy trường kinh tế gì đó, cũng trong địa bàn thủ đô
HN, có gặp và nói chuyện với bố khoảng 40 phút. Nội dung
của câu chuyện thì cũng khá "đơn giản", nó xoay quanh việc em
đi đá bóng với No-U FC. Họ đưa ra một bức ảnh em chụp cùng
các anh chị em khác và nói cho bố em về đội bóng, có bao
nhiêu người là sinh viên, bao nhiêu người đã đi làm... Sau đó
thì họ hỏi bố em xem tình hình em ở nhà như thế nào, ở
trường học ra làm sao...

Quả thật, em không bất ngờ về sự xuất hiện cuộc gặp
này, nhưng bất ngờ là ở chỗ tại sao tận bây giờ nó mới
diễn ra, vì em tham gia No-U từ những ngày đầu tiên! Thế nhưng
nội dung cuộc "nói chuyện" kiểu này thì em cũng bó tay, không
hiểu họ muốn gì ở em, cũng như ở gia đình em nữa. Em thì
ít học, chỉ dám đoán chắc 2 chị muốn "nhắn nhủ" tới bố
em bảo không cho em đi đá bóng nữa...

Nhưng các chị ạ, làm thế với em không có tác dụng gì nhiều
đâu. Mà em cũng khuyên các chị đừng làm mấy việc vô ích
đó nữa. Các chị đang sống bằng tiền thuế của dân, trong
đó có bố mẹ em, họ đóng thuế để các chị theo dõi em đi
đá bóng ạ??? Vả lại, đá bóng là việc rèn luyện thể thao,
ngày xưa bác Hồ chẳng giơ hai quả tạ lên "Tự tôi ngày nào
cũng tập" đấy thôi. Đây chúng em đang "học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "khỏe để BẢO VỆ TỔ
QUỐC" đấy chứ. 1 tuần em đá có 1 buổi thôi, chưa được
"hàng ngày" như Bác đâu. Em vẫn còn phải học hỏi bác nhiều
mà...

Tiếc là bố em lại chưa hỏi tên hai chị, nhưng em nghĩ kiểu
gì cũng còn có lần sau, ai gây ra thì nên để người đó
chịu, các chị cứ gặp thẳng em, ở trường cũng được, ở
nhà cũng được, rồi lúc đó các chị thích gọi thêm ai thì
tùy, chứ không nên đợi lúc em đi vắng rồi mách lẻo với
bố em như vậy, làm thế thì nó xấu mất hình ảnh "công an
nhân dân" của mấy chị, không hay. Còn việc các chị làm,
đối với em mà nói chẳng có gì khiến em phải giận, chứ
đừng nói là thù oán. Trong mắt em thì các chị cũng chỉ là
làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Mà phàm làm người, lại
không được hành động theo lương tâm của mình, thì khổ lắm
các chị ạ. Với em thì không sao, nhưng em hi vọng rằng các
chị đừng làm khó các anh em trong đội bóng nữa...vì em biết
đã có người anh em trong đội bị an ninh về tận quê khủng
bố cha mẹ và hàng xóm, phao tin rằng anh ấy đang "ăn tiền
của các thế lực thù địch", đang "âm mưu lật đổ chính
quyền",... toàn là trọng tội thôi à, trong khi thật sự thì anh
ấy chỉ đá bóng. Hết. Thêm nữa là, em đã sẵn sàng để 1/7
này xuống đường biểu tình cùng anh chị em. Chả biết cuộc
gặp của hai chị có phải để "dằn mặt" em trước vụ này
không, nhưng em cũng nói luôn là các chị có ngăn cản cũng vô
ích mà thôi.

Lời cuối cùng, xin Chúa cứu rỗi linh hồn của hai chị khỏi
mọi tội lỗi. Chân thành.

_______________________


<h2>Thư của một nông dân</h2>

<div class="special_quote"><em>Kính thưa quý bạn đọc, chủ trang
vừa nhận được email của bạn đọc vốn là dân oan mất
đất tại Bắc Ninh. Tuy là thư riêng, lời lẽ rất mộc mạc,
nhưng xin công bố ra đây để quý bạn đọc hiểu được tâm
tình của những người nông dân trước tình cảnh tổ quốc
lâm nguy. (Thư có sửa vài lỗi chính tả)</em></div>

Kính gửi bác Xuân Diện và các bác trí thức Hà Nội,

Tôi là một nông dân ở Từ Sơn, Bắc Ninh ngay gần Hà Nội.
Vốn là bộ đội chống Tàu năm 79, tôi phục viên về quê
hương xây dựng gia đình từ năm 1985. Vốn gia cảnh chẳng sung
túc gì, mấy năm gần đây lại dính đến chuyện đấu tranh
chống tham ô đất của quan tham địa phương, nên gia đình tôi
còn rất khó khăn. Bản thân đã từng bị xã hội đen do chính
quyền, doanh nghiệp thuê mướn hành hung mấy lần suýt chết.
May nhờ phúc đức ông bà dòng họ còn dày lắm nên còn bảo
toàn được tính mạng.

Tôi biết đến trang của bác ngày xưa và trang danoan2012 này qua
mấy ông bạn cùng bộ đội phục viên bên xã Cửu Cao huyện
Văn Giang tỉnh Hưng Yên cũng là người dân oan mất đất, kể
cũng hơi muộn vì họ đã chiếm cả rồi. Tôi biết bây giờ
có nhờ cậy đến bác kể cũng khó lắm. Nhưng quả thật mỗi
lần vào trang này, tôi vẫn nhen nhóm lên trong lòng một tia hy
vọng gì đó rất mong manh rằng các bác, các cô trí thức…
các vị là tinh hoa của dân tộc sẽ chỉ cho chúng tôi, những
người cần lao, kém học một con đường để đấu tranh dành
lấy quyền được mưu cầu hạnh phúc như Bác Hồ đã nói trong
tuyên ngôn độc lập.

[…]

Chuyện đấu tranh chống cái sai trái trong xã hội này còn rất
dài, mặc dù chưa trực tiếp nhờ được các bác bên Hà Nội
được việc gì cụ thể, nhưng chúng tôi xin trân trọng cảm
ơn quý cô quý bác đã xả thân mình cùng chiến đấu chống
lại những kẻ cướp ngày trên mảnh đất quê hương ta như ở
Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Đắk Nông… và nhiều nơi khác
nữa.

Mấy hôm nay, chúng tôi có đọc lời kêu gọi của các bác trên
trang này và nhiều trang khác nữa bên bác Ba Sàm để đi biểu
tình chống Trung Quốc xâm lược… Chúng tôi đã suy nghĩ rất
nhiều và thấy rằng những mối lo toan thường nhật của chúng
tôi rất bé nhỏ so với việc các bác đang phải lo cho xã hội.
Chúng tôi thấy mình cần phải đoàn kết lại, phải đứng lên
để bảo vệ giới trí thức các bác trước sự đàn áp hèn
hạ của chính quyền. Vì vậy chúng tôi quyết là sẽ sang Hà
Nội vào ngày 1/7 tới đây để tham gia vào ngày hội của non
sông. Bà con chúng tôi đã dặn nhau là gác mọi việc riêng lại
để sang đó chỉ để biểu thị lòng yêu nước chống quân
bành chướng Trung Quốc xâm lược cùng với các bác, thấy chỗ
nào đông cứ đi hoà lẫn vào, thấy ai bị bắt là hô lên xông
vào cứu. Cờ tổ quốc thì chúng tôi đã mua sẵn đây, nhưng
ngặt nỗi là còn biểu ngữ thì chúng tôi chẳng có gì và chưa
biết ghi thế nào cho chuẩn chỉ… mong các bác có đi biểu
tình thì in thêm và chia cho chúng tôi với… Với kinh nghiệm
đấu tranh của nông dân chúng tôi bên Hà Nội, chính quyền họ
chỉ sợ khi chúng ta có số đông và đoàn kết, và nhất là khi
ta sẵn sàng chiến đấu như không còn gì để mất.

[…]

Có đôi điều tâm sự chân quê, mong các bác nhận lấy. Hẹn
gặp các bác lúc 8 giờ tại Bờ Hồ chủ nhật này.

Kính chúc các bác luôn mạnh khoẻ.

<em><strong>Nông dân Bắc Ninh</strong></em>
Nguồn: http://danoan2012.blogspot.dk/2012/06/thu-cua-mot-nong-dan.html

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13182), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Lâm Nguyên - Thủ đoạn chính trị hay đối sách chiến lược?

<div class="special_quote">Kính gửi BBT báo Dân Luận

Trước dư luận đang xôn xao về PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM,
tôi thấy cần phải đưa ra một vài ý kiến để độc giả
rộng đường suy nghĩ.

Tôi mong BBT cho đăng bài viết dưới đây để đọc giả có
thể tham khảo.

Cám ơn BBT báo Dân Luận

Lâm Nguyên</div>

Sự kiện <em>Con đường Việt Nam</em> đang gây tác
động mạnh đến dư luận, xáo trộn suy nghĩ của cả thành
phần đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự hồ nghi ban
đầu đang dần chuyển sang tin tưởng. Đầu tiên nhiều người
cho rằng những người chủ xướng Con đường Việt Nam dùng
thủ đoạn chính trị bằng cách lợi dụng lý tưởng của Chủ
nghĩa cộng sản của Mác để tránh bới sự đối đầu với
Đảng cộng sản cầm quyền hiện nay. Mà đã là thủ đoạn
thì không đáng tin. Nhưng có lẽ do sự thù ghét những hậu
quả tàn bạo của Chủ nghĩa cộng sản do Lê-nin tạo ra mà
những người đả kích nó đã mất đi sự khách quan. Chúng ta
hãy nhớ rằng trường phái <a
href="http://danluan.org/taxonomy/term/6018">Dân chủ xã hội</a> đang
thịnh hành ở các nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Đan
Mạch, Phần Lan… chính là xuất phát từ lý tưởng của học
thuyết Mác. Các bạn có thể tham khảo nhanh tại đây
[http://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_democracy]

Tóm tắt nội dung này là cùng xuất phát từ những
người ủng hộ và theo đuổi lý tưởng của Mác nhưng Lê-nin
và Bernstein đã phát triển theo hai quan điểm khác nhau. Lê-nin
thì dùng cách mạng bạo lực và sau đó là chuyên chính vô sản
(thực chất là một loại độc tài tập thể), dẫn đến
tước đoạt quyền của con người và lừa dối dân chúng. Liên
Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba là những hậu duệ
xuất sắc của trường phái Lê-nin hay thường gọi là Chủ
nghĩa Mác-Lênin,, không những không tiến về lý tưởng cộng
sản mà còn đi ngược lại và làm ô uế danh tiếng của Mác.
Còn Bernstein và những người bạn của mình đã theo đuổi lý
tưởng Mác bằng một cách nhìn khoa học khách quan, xét lại
những gì không phù hợp của học thuyết Mác và phản đối
các sự thay đổi mang tính cách mạng loại bỏ và thay thế.
Họ ủng hộ sự cải cách từng bước nhưng sâu sắc thông qua
việc tạo điều kiện cho giai cấp công nhân có cơ hội phát
triển tốt trong xã hội. Từ đó làm giảm mâu thuẫn giai cấp
nên làm xã hội ổn định và phát triển.

Nếu bạn nào không đọc được tiếng Anh của phần
tham khảo trên thì có thể đọc bài này
[http://danluan.org/node/11378] là một phần của quyển sách Hành
trình vào bản chất của dân chủ và thịnh vượng của ông
Trần Huỳnh Duy Thức, người chủ xướng của Con đường Việt
Nam, ông Thức đã phân tích và dẫn giải, so sánh rất hay về
hai trường phái Xã hội chủ nghĩa của Lê-nin và Dân chủ xã
hội của Bernstein vốn đã từng bị Lê-nin quy chụp là chủ
nghĩa xét lại phản động và đặt ngoài vòng pháp luật. Nhưng
giờ đây, ở những nơi đã từng theo con đường của Lê-nin
thì không những chính ông ta bị báng bổ mà Mác, người ông ta
tôn là thầy cũng bị mang tiếng xấu. Trong khi đó trường phái
Dân chủ xã hội đã đưa các nước Bắc Âu trở thành những
quốc gia dân chủ, giàu có, thanh bình và văn minh nhất thế
giới. Điều trớ trêu là ở những nước này, hình ảnh của
Mác lại được đánh giá rất tích cực.

Đọc những phần đã công bố trong quyển sách nói
trên và quyển Con đường Việt Nam, và nhiều bài viết khác
của ông Thức có thể thấy rằng ông Thức mong muốn cho đất
nước được yên bình, dân chủ, công bằng, thịnh vượng và
văn minh giống như các nước Bắc Âu. Không nhớ ở một bài
nào ông đã từng viết đại ý rằng Việt Nam nên trung lập
như Thụy Sĩ, làm cái chợ của thế giới thì sẽ tránh được
những cuộc chiến tranh giống như Thụy Sĩ đã tránh được vì
là túi đựng tiền của cả thế giới vậy. Đọc mục tiêu,
cương lĩnh của Phong trào Con đường Việt Nam cũng có thể
thấy khá nhiều điểm tương đồng với quan điểm Dân chủ xã
hội. Chẳng hạn như Con đường Việt Nam phản đối sự thay
đổi theo kiểu cách mạng loại trừ và ủng hộ sự thay đổi
từng bước nhưng bền vững. Qua những tác phẩm của mình, ông
Thức cũng thể hiện rõ thái độ phản đối kịch liệt chủ
nghĩa Lê-nin và những sự chuyên chế áp đặt, bạo lực của
học thuyết này. Do vậy khó mà nói được là ông ủng hộ
chủ nghĩa xã hội theo kiểu mà mọi người đã bị nó ám ảnh
lâu nay.

Cho nên tác giả viết bài này cho rằng đây không
phải là một thủ đoạn chính trị, mà là một đối sách
chính trị rất chiến lược của Con đường Việt Nam cho bối
cảnh chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay của Việt Nam.
Trước tình hình khủng hoảng, bế tắc và tan rã niềm tin như
hiện nay có lẽ Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam
sẽ chớp lấy thời cơ này mà lấy lại niềm tin của dân
bằng cách chấp nhận những yêu sách của Phong trào này.
Ngược lại việc đàn áp nó có thể sẽ dẫn đến một sự
sụp đổ nhanh chóng nhất của chế độ cộng sản so với bất
kỳ khả năng tác động nào từ bên ngoài Đảng Cộng sản
Việt Nam.

Cầu mong cho các nhân vật cao cấp của chính quyền
cộng sản có được những người tỉnh táo sáng suốt nhìn ra
thế trận này.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Lâm Nguyên

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13175), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Giới thiệu về Dân chủ Xã hội (Social Democracy) (phần 1)

<div class="special_quote"><strong>Lời tòa soạn Dân Luận:</strong>
Bản dịch này được Tqvn2004 thực hiện cách đây 3 năm, đăng
trên diễn đàn X-cafevn.org phiên bản 1. Nhân có cuộc tranh luận
về Con đường Việt Nam, xin đăng lại để độc giả tham
khảo.

<strong>Lời tòa soạn X-cafe:</strong> Xin giới thiệu tới độc
giả chủ nghĩa dân chủ xã hội, một chủ nghĩa được coi là
kết tinh được tinh hoa của các chủ nghĩa tư bản và chủ
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa này đã và đang được thực hiện
thành công ở các nước Bắc Âu, đem lại cuộc sống ấm no và
bình đẳng cho người dân ở đây. Hi vọng rằng đây sẽ là
một giải pháp trung gian cho những người cộng sản và dân
chủ!</div>

Dân chủ xã hội (Social democracy) là một ý thức hệ chính trị
xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 từ chủ nghĩa xã hội
(Socialism). Không giống như chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu
thay thế toàn bộ chủ nghĩa tư bản (Capitalism), chủ nghĩa dân
chủ xã hội nhắm tới cải tạo chủ nghĩa tư bản để loại
bỏ những bất bình đẳng của chủ nghĩa này.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Không giống như chủ
nghĩa xã hội, với mục tiêu thay thế toàn bộ chủ nghĩa tư
bản (Capitalism), chủ nghĩa dân chủ xã hội nhắm tới cải
tạo chủ nghĩa tư bản để loại bỏ những bất bình đẳng
của chủ nghĩa này... <img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/>
<br class="quoteclear"></div></div>

Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa (Socialist International hay SI) -- một
tổ chức toàn cầu của các đảng dân chủ xã hội (social
democracy) và xã hội dân chủ (democratic socialist) -- định nghĩa
chủ nghĩa dân chủ xã hội như một hình thức lý tưởng của
nền dân chủ, với khả năng giải quyết những vấn đề xảy
ra trong chủ nghĩa tư bản không có sự điều chỉnh. Quốc tế
Xã hội nhấn mạnh các nguyên tắc sau đây: Thứ nhất, <em>Sự
tự do</em> -- không chỉ có tự do cá nhân, mà cả tự do khỏi
sự phân biệt đối xử và tự do khỏi sự phụ thuộc vào
chủ sở hữu tư liệu sản xuất và những người lãnh đạo
độc đoán. Thứ hai, <em>Sự bình đẳng và công bằng xã
hội</em> -- không chỉ trước pháp luật mà còn bình đẳng về
kinh tế và văn hóa nữa, và bình đẳng về cơ hội cho mọi
người, kể cả những người có khuyết tật về thân thể,
tinh thần hay khả năng hòa nhập xã hội. Cuối cùng, <em>Sự
đoàn kết</em> -- đoàn kết và có tình thương đối với những
nạn nhân của sự bất công và bất bình đẳng. Xem thêm Bản
tuyên bố Các nguyên tắc của Quốc tế Xã hội <a
href="http://www.socialistinternational.org/4Principles/dofpeng2.html">ở
đây</a>!

Các đảng dân chủ xã hội có nguồn gốc ban đầu từ những
người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic socialists) và
những người theo chủ nghĩa xã hội cách mạng (revolutionary
socialists) như Rosa Luxemburg và Vladimir Lenin. Sau chiến tranh thế
giới lần thứ nhất và cuộc cách mạng Nga, dân chủ xã hội
trở nên gắn bó trực tiếp với con đường
không-sử-dụng-cách-mạng.

<div class="boxleft220"><img
src="http://img165.imageshack.us/img165/5809/leninai1.jpg" /><div
class="textholder">Vladimir I. Lenin - một người theo chủ nghĩa xã
hội cách mạng</div></div>

Thuật ngữ "Dân chủ xã hội" còn có thể hiểu như một loại
xã hội đặc biệt mà những nhà dân chủ xã hội ủng hộ.

<h2>Các đảng chính trị dân chủ xã hội</h2>

Các đảng chính trị dân chủ xã hội tồn tại ở nhiều quốc
gia dân chủ, và được tìm thấy ở Châu Âu, Canada, Úc, New
Zealand và các nơi khác. Trong nửa đầu thế kỷ 20, các đảng
như Đảng Lao Động (Anh), Đảng SPD (Đức) và Đảng Lao Động
(Úc) đã từng cổ vũ cho cách chính sách như luật lao động
mạnh hơn, công hữu hóa các ngành công nghiệp chủ yếu, và
hỗ trợ phúc lợi xã hội lớn. Đa số các đảng dân chủ xã
hội Châu Âu là thành viên của Đảng Xã hội Châu Âu, đây là
một trong những đảng chính trị ở tầm châu lục, và hầu
hết các đảng dân chủ xã hội là thành viên của tổ chức
Quốc tế Xã hội (SI) - là hậu thân lịch sử của Quốc tế
Thứ Hai (Second International).

Trong nửa sau của thế kỷ 20, đa số đảng dân chủ xã hội
từ bỏ các chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa, và chủ
nghĩa xã hội nói chung. Nhiều nhà dân chủ xã hội hiện đại
còn mở rộng mục tiêu của mình để bao gồm các khía cạnh
như bình đẳng giới, bình đẳng sắc tộc và chủ nghĩa đa
văn hóa (multiculturalism).

Kể từ những năm 1980, một số đảng dân chủ xã hội đã
tiếp nhận các chính sách ủng hộ một nền kinh tế được
điều tiết nhẹ và nhấn mạnh vào bình đẳng cơ hội (equality
of opportunity) thay vì bình đẳng thu nhập (equality of outcome) như
một chỉ dấu cho bình đẳng xã hội. Xu hướng này, được
biết tới dưới cái tên "Con đường Thứ ba" (Third Way), gây ra
rất nhiều tranh cãi trong nhóm cánh tả, nhiều người trong đó
cho rằng các đảng theo Con đường Thứ ba (như đảng Lao Động
Mới ở Anh) đã "bán rẻ" mình cho hệ tư tưởng bảo thủ, và
không còn là dân chủ xã hội - hoặc thậm chí không còn là
cánh tả nữa.

<h2>"Xã hội dân chủ" khác với "Dân chủ xã hội"</h2>

Dân chủ xã hội thường được phân biệt với chủ nghĩa xã
hội dân chủ trên cơ sở rằng phần lớn những người theo
Dân chủ Xã hội sẽ bằng lòng với một xã hội có sự pha
trộn giữa các thành tố của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
tư bản; trong khi các nhà Xã hội Dân chủ sẽ đặt mục tiêu
thiết lập, bằng phương pháp dân chủ, một xã hội XHCN với
nền kinh tế XHCN đầy đủ. Một số nhà quan sát cho rằng, các
nhà xã hội dân chủ chẳng qua là các nhà dân chủ xã hội
cánh tả (cấp tiến), và ngược lại, nhiều nhà dân chủ xã
hội công khai công nhận rằng mình chịu sự ảnh hưởng của
chủ nghĩa Marx, và tranh luận chính trị trên cơ sở mà nhiều
người theo chủ nghĩa Marx chân chính có thể nhận ra.

Một số đảng và cá nhân thuộc xã hội dân chủ có thể
được xếp vào hạng dân chủ xã hội; và ngược lại. Cách
dùng từ sai lầm này được sử dụng vì lý do lịch sử.

Nhiều đảng dân chủ xã hội đã tìm cách tách mình ra khỏi
đảng xã hội dân chủ, đặc biệt với sự xuất hiện của
phong trào <em>Con đường Thứ ba</em>. Một số nhà xã hội dân
chủ vẫn còn liên hệ mình với các đảng dân chủ xã hội.

<h2>Lịch sử</h2>

<h3>Trước chiến tranh - Dân chủ xã hội và chủ nghĩa Marx </h3>

Nhiều đảng trong nửa sau của thế kỷ 19 tự nhận mình là
dân chủ xã hội, ví dụ như Liên đoàn Dân chủ Xã hội (SDF)
của Anh, và Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga. Trong hầu
hết các trường hợp, những tổ chức này là các nhóm xã hội
cách mạng (revolutionary socialist) hoặc theo chủ nghĩa Marx, những
người không chỉ tìm cách giới thiệu chủ nghĩa xã hội, mà
còn cả dân chủ cho các quốc gia không có dân chủ.

Dòng chảy dân chủ xã hội hiện đại xuất hiện qua sự đổ
vỡ bên trong phong trào xã hội chủ nghĩa vào đầu thế kỷ 20,
giữa hai nhóm có hai cách nhìn khác nhau về lý tưởng của Karl
Marx. Nhiều phong trào có liên quan khác, bao gồm chủ nghĩa hòa
bình (pacifism), chủ nghĩa vô chính phủ (anarchism) và phong trào
công đoàn (syndicalism), xuất hiện đồng thời vào lúc đó
(thường là tách ra từ những phong trào xã hội chủ nghĩa,
nhưng cũng có cái bắt đầu từ những lý thuyết mới) và có
những lý do phản đối khác nhau đối với chủ nghĩa Marx.
Những nhà dân chủ xã hội, chiếm đa số những người theo xã
hội chủ nghĩa lúc đó, đã không phản đối Marx (trên thực
tế họ cho rằng mình đang đi theo con đường của Marx), nhưng
muốn <em>thay đổi</em> nó theo một cách nào đó và giảm bớt
sự phê phán của mình với chủ nghĩa tư bản. Họ cho rằng
chủ nghĩa xã hội cần đạt được thông qua "tiến hóa" hơn
là "cách mạng". Quan điểm này gặp phải sự phản đối dữ
dội từ phía những người theo chủ nghĩa xã hội cách mạng,
người cho rằng mọi cố gắng thay đổi chủ nghĩa tư bản sẽ
thất bại, bởi chính người có tư tưởng thay đổi sẽ dần
dần bị hư hỏng và trở thành tư bản bóc lột.

<div class="boxright220"><img
src="http://img523.imageshack.us/img523/7169/rosayl3.jpg" /><div
class="textholder">Rosa Luxemburg - một nhà chính trị học theo chủ
nghĩa Marx người Ba Lan</div></div>

Bất chấp quan điểm khác biệt, những nhà cải cách và cách
mạng vẫn giữ đoàn kết cho tới khi chiến tranh thế giới
thứ nhất nổ ra. Cuộc chiến trở thành cọng rơm cuối cùng
đưa căng thẳng giữa hai bên lên đến điểm tan vỡ. Những
nhà xã hội cải cách hỗ trợ chính quyền quốc gia của mình
trong cuộc chiến, một điều được coi là "sự phản bội giai
cấp lao động" đối với các nhà xã hội cách mạng (bởi vì
nó phản bội nguyên tắc rằng các công nhân của mọi quốc gia
cần phải đoàn kết lật đổ chủ nghĩa tư bản, và trên
thực tế thường những tầng lớp thấp là người bị gửi
vào cuộc chiến, để chết - làm trì hoãn sự nghiệp vĩ
đại). Những tranh luận dữ dội xảy ra trong các đảng xã
hội chủ nghĩa, ví dụ giữa Eduard Bernstein (xã hội cải cách)
và Rosa Luxemburg (xã hội cách mạng) nổ ra trong đảng SPD ở
Đức. Cuối cùng, sau cuộc cách mạng Nga năm 1917, hầu hết các
đảng chủ nghĩa xã hội trên thế giới đều rạn nứt. Những
nhà xã hội cải cách thường giữ tên "dân chủ xã hội", trong
khi các nhà xã hội cách mạng bắt đầu gọi mình là "cộng
sản" (Communism), và ngay sau đó tạo ra phong trào cộng sản
hiện đại.

Kể từ những năm 1920, sự khác biệt về học thuyết giữa hai
nhóm dân chủ xã hội và cộng sản ngày càng tăng (và ngay cả
những người cộng sản cũng không thống nhất được con
đường nào sẽ dẫn họ tới xã hội cộng sản).

<h3>Sau chiến tranh - dân chủ xã hội và xã hội dân chủ </h3>

Theo sau sự phân đôi của dân chủ xã hội và chủ nghĩa cộng
sản, dân chủ xã hội tiếp tục phân chia, giữa những người
vẫn còn tin rằng cần phải xóa bỏ chủ nghĩa tư bản (mà
không qua bạo lực cách mạng) và thay thế nó bằng một hệ
thống xã hội chủ nghĩa thông qua biện pháp dân chủ; và
những người tin rằng chủ nghĩa tư bản có thể duy trì nhưng
cần có những điều chỉnh và nâng cao, ví dụ như công hữu
hóa những lĩnh vực kinh doanh lớn, thực hiện các chương trình
xã hội (như giáo dục và ý tế công cộng...) và tái phân
phối thu nhập qua hệ thống phúc lợi quốc gia (welfare state) và
đánh thuế lũy tiến. Cuối cùng đa số các đảng dân chủ xã
hội đi theo hướng thứ hai, và trong thời kỳ tiền thế chiến
thứ hai, đã từ bỏ những lời hứa hẹn xóa bỏ tư bản chủ
nghĩa. Lấy ví dụ, năm 1959, đảng SDP của Đức đưa ra chương
trình Godesberg, từ bỏ đấu tranh giai cấp và chủ nghĩa Marx.

<div class="boxleft200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Dân chủ xã hội thường
được phân biệt với chủ nghĩa xã hội dân chủ trên cơ sở
rằng phần lớn những người theo Dân chủ Xã hội sẽ bằng
lòng với một xã hội có sự pha trộn giữa các thành tố của
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; trong khi các nhà Xã
hội Dân chủ sẽ đặt mục tiêu thiết lập, bằng phương pháp
dân chủ, một xã hội XHCN với nền kinh tế XHCN đầy đủ.<img
class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br
class="quoteclear"></div></div>

Ở Italy, có đảng Dân chủ Xã hội khá đặc biệt, trên thực
tế nó đại diện cho làn sóng cực tả trong ý thức hệ dân
chủ xã hội quốc tế. Đảng Dân chủ Xã hội Italy trên thưc
tế được thành lập vào năm 1947 và từ năm 1948 vị trí của
đảng là "liên minh trung lập". Kể từ sau cuối những năm 1980,
các đảng dân chủ xã hội khác đã chấp nhận "Con đường
Thứ ba", -- trên lý thuyết hoặc thực tiễn. Những nhà dân
chủ xã hội hiện đại thường thích một nền kinh tế pha
trộn (mixed economy), trong đó đa phần là tư bản nhưng với
chính phủ đóng vai trò cung cấp một số dịch vụ xã hội.
Nhiều đảng dân chủ xã hội đã chuyển điểm nhấn của mình
từ mục tiêu ban đầu là công bằng xã hội sang quyền con
người và các vấn đề môi trường. Trong vấn đề này, họ
đang gặp những thách thức ngày càng tăng từ Greens, những
người coi hệ sinh thái là cơ sở quan trọng của hòa bình, và
yêu cầu thay đổi các biện pháp cung cấp tiền tệ và trao
đổi hàng hóa an toàn nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ
sinh thái. Đặc biệt ở Đức, những người theo Green, Dân chủ
xã hội và các đảng cánh tả khác đã hợp tác tạo thành
"Liên minh Đỏ-Xanh" (Red-Green Alliances). Điều này cũng không
phải là lạ ở Nauy, mặc dù đảng "green" thường là đảng
trung lập hoặc được che chở bởi đảng trung lập.

(còn tiếp)

<strong>Nguồn:</strong> <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy">Từ điển Bách khoa
Toàn thư Wikipedia</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13177), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!